רבדמב חמוצ

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

2 ימע - רבדמב חמוצ