2 ימע - רבדמב חמוצ

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

3 ימע - רבדמב חמוצ