3 ימע - רבדמב חמוצ

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

בגנה םובלאל הרזחב