רבדמב םילייטמ

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

תולוחב תוחפשמ לויט
הברעב ףזיש


ןימי לחנ לפמ

בגנה םובלאל הרזחב