םילעי

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

רב-יחב ארפו םאר
קילג לט :םליצ

ןיצ תעקבב םילעי
קילג לט :םליצ

תדבע ןיעב רכז לעי
קילג לט :םליצ


החונמב םירכז רדע
ןושבד תמר
קילג לט :םליצ


בגנה םובלאל הרזחב