תומל

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

בגנה םובלאל הרזחב