םיפונ

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

ןודרא לחנב קייד
עבטה תנגהל הרבחה


בקע ןיע
קילג לט :םליצ

ןוירוג ןב תשרדמ
ריואהמ טבמ

תורקנ תסרפ
קילג לט :םליצ

תדבע ןיע
קילג לט :םליצ

רושבה לחנב םילבחה רשג
קילג לט :םליצ


ןומר שתכמב תולוח
קילג לט :םליצ

תדבע ןיע
קילג לט :םליצ

2 ימע - םיפונ