2 ימע - םיפונ

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

תורקנ לחנ
קילג לט :םליצ

תדבע ןיע ןוינק
קילג לט :םליצ


םחורי םגא
קילג לט :םליצ

הברעב ריפס םגא
קילג לט :םליצ


בגנה םובלאל הרזחב