תירבדמ תואלקח

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

תינויסנה הווחב הממח
בגנ תמרב

רבדמה קתמ תוינבגע
(Desert Sweet)
ןיהמכ תוממחב


בגנה םובלאל הרזחב