תובשייתה

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

רבדמב תכוס
קילג לט :םליצ


ץובה תיב
רקוב הדש תשרדמב

תדבע
קילג לט :םליצ

רבדמב תכוס

ןודרא לחנב תוחפשמ לויט
זורמ הנפד :המליצ


2 ימע - תובשייתה