תובשייתה

הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

רבדמב תכוס
קילג לט :םלוצ

רקוב הדש תשרדמב ץובה תיב
קילג לט :םליצ


בגנה םובלאל הרזחב