ריפוא לש תונומת
הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

רקוב הדשל ש"ב ןיב

רקוב הדש תשרדממ