זיוהקיר יעור לש תונומת
הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחל

םחורי םגאב ןורימת


ןיצ לחנב םילעי

ודיע רה ןוינחמ החירז

ןוירוג ןב רבקמ העיקש

הברעה לע םיפוצ


ןוירוג ןב רבקמ החירז


ןיצ הדשב םילספה ןגב ןפגו רמוע דורמנ