ריתע-ןלוג בירי לש תונומת
הלדגה תלבקל תנטקומה הנומתה לע ץחלרורמת קוצמ ךרדב חלמה םיב רחש


םיברקע הלעמב חרי רואל