.םדא - חמוצ - יח - עלסמ - םיעקשמ :ןילמוג יסחי .1

.טילבתו עלסמ ךילהת .א1
םייתשביו םיימי עקשמ יעלס ורקיעב יונב יניס בורו בגנה ףונ טילבת
תיתשתה לע הלא תובכש תודברתה ךילהת תא .םינש ןוילימ 200-40 םליגש
םמורתה רשא ,רוזאה לש "תינוטקטה המישנה" הביתכה המודקה תיעלסה
.ןמזה ריצ לע וטיאל דריו
שחורו דודר םיו ,ברעמ-ןופצ ןוויכמ םיה ףוח םדקתה תולפתשה תופוקתב
ותיעקרק לע עיקשה םייטיא הדברה יכילהתבו ,ןוכיתה חרזמה תא ףיצה םייח
וכפה הלאו ,ויתויסולכוא ידירש תאו תוימיכה ויתוסימת יביכרמ תא
.עלס תובכשל םטיאל םש
םינוילעה עקשמה יעלסו ברעמ-ןופצל טא-טא םויה גוסנ המרה תופוקתב
וללוח חורהו םימה ירוזחמ רשא ,העסהו הרסה ,הילב יכילהתל ופשחנ
םיעקשמכ ודברוה ,םיכומנה תומוקמה לא ועסוה הלא הילב ירצומ .םהינפ לע
.עלס תובכשל בוש ויה םקלחו םייתשבי
םייולבה תשביה יפונ תא הסיכו םיה בש תרזוח הפצהו תולפתשה תופוקתב
תורדענש ,הלא עלס תובכש רפס .םיריעצ םיעלס תורוד םהינפ לע עיקשהו
יפלא המכ לש יבועל בגנה-רה רוזאב עיגמ ,ורסוהו ולבתנש תובכש ונממ
.םירטמ
יניסו בגנה רוזא תוממורתה םע המייתסנ הנורחאה תימיה הפצהה תפוקת
,הברעמ-ןופצ וטיאל גוסנ םיה רשאכ ,(ןוילע ןקואא) הנש ןוילימ 40 -כ ינפל
.םתלועפ תא ושדיח םיצרמנ העסהו הילב יכילהתו ,יחכונה ינמזה ורתא לא
רוזאה לש עלסה תסמ לע ולעפ ",תינוטקט המישנ" לש הז סומתירל ליבקמב
,םיסכר-םירמק וינפב ובציע רשא הריבשו טומיק יכילהת וללוח רשא ,הסיחד תוחוכ
טומיק יכילהת .ץאוס ץרפמו תליא-ץרפמ-הברעה יעקב תאו תועקב-םירעק
םיממורתמ םיסכרה ישאר רשאכ ,דודרה םיה ינפל תחתמ םקלחב ושחרתה הלא
.הילבה יכילהתל םיפשחנו ,םימה ינפ לעמ םייאכ םיעיפומו
הלא .תונורחאה םינשה ינוילימ תשמחב ויה רתויב םיזעה בוציעה יפחד
יניס-םורד תא ומירה ,תיחכונה םתולילתל בגנה-רה יטמק תא ופירחה
העסהה ,םוסרכה ,הסמהה יכילהת ידכ ךות ",חלמה םי רוב" תא ורעפו
.םייתסה םרט הז יגולואיג בוציע .היזוריאה לש הדברההו

.םילקאה ךילהת .ב1
,תונורחאה םינשה ינוילימ תואמ לע ימוחת ןיבהו יגולואיגה עדימה
הנקב ןהו ילבולגה הדימה הנקב ןה ,ףרה אלל הנתשמכ םילקאה תא גיצמ
וררש (,ןקוטסיילפ) תונורחאה םינשה ינוילימ ינש ךלהמב .ירוזא הדימ
רתוי תומושג תופוקת שמח וררש ןמזב ובו ,תוימלוע חרק תופוקת שמח
12,000-80,000 םינשב התייה הנורחאה החלה הפוקתה .ןוכיתה-חרזמב
תוחכוה םיאצומ םינוירוטסיהרפו םיפרגואיג (.םריו חרקה תפוקת) ס"הנפל
לש םשג לש תויומכ םע ,הפוקת התואב בגנב ררשש ינוכית-םי םילקאל
ינפלמש םירתאב אצממה וליאו (,ןוכית תילואלפ) הנשב מ"מ 700-600
400-3000 לש םשג תויומכ םע תימינפה הלפשה םילקא לע דיעמ הנש 12,000 -כ
.הנשב מ"מ
מ"מ 250-200 -כב םשגה תויומכ תא ךירעהל רשפא תוירוטסיה תופוקתב
םינשה יפלא תורשעב .םויכ רוזאב םידרויה מ"מ 100 -כ תמועל ,הנשב
יכילהת לע עירכמ חרואב עיפשהש ,הנחשה לש ילג ךילהת אופא לח תונורחאה
.בחרמב םייחה

.חמוצהו יחה יכילהת .ג1
בגנה רוזאב חמוצה תורבחו יחה תייסולכוא לש םיירקיעה םהינייפאמ
תיטיאה ותגיסנ םע ,רשאכ ,הנורחאה תינוטקטה המרהה בלשמ ובצוע יניסו
יתב לש ןווגמב תיתשבי הביבס יאנת ןאכ חתפתהל ולחה ,םיה ףוח לש
תא ,םייטיא הרומת יכילהתב ,וניש תורכינ תוימילקא תודונת .לודיג
100,000 -ב וללוחתהש םייוניש ,חמוצו יח תורבחו תויסולכוא לש ןייפוא
.טוריפ רתיב םהירחא בוקעל רשפאשו ,תונורחאה םינשה
.רכזנה הנחשהה ךילהת םע רורב םאתמ ךות ויפוא תא הניש רוזאב חמוצה
הרירב יכילהתב ,ירבדמ-יתברע חמוצ תורבחל ויה ינוכית-םי שרוח תורבח
ושטנ יחה תויסולכואמ קלח .םיפירחמה רבדמה יאנתל תולגתסהו תיעבט
רתוי םינוחש הביבס יאנתל ןהייח חרוא תא ומיאתה ןקלחו רוזאה תא
הובגה בגנה-רה יסכרב םודא רערעו תיטנלטא הלא יצע םייפלאכ .רתויו
דוע רוזאב ררשש ,רתוי חל ףונל תכלוהו תדחכנ תודע םה יניס-ןופצו
,הנצינ-הצולח בחרמל םיה ףוח תולוח תשילפש ןכתי .םינש 1,000 -כ ינפל
.וז הנחשהל תודע איה םג ,תיטנזיבה הפוקתה רחאל

.בגנב םדאה תוחכונ ךילהת .ד1
.ןוכיתה-חרזמב םדאה תויוברת תוחתפתה לש הנשמ םרז איה בגנב םדאה תוחכונ
ורצונש םיימוקמה ןילמוגה יסחיב אוה בגנה רוזאב תוחכונ לש הדוחיי
םדאה ידירש .חמוצהו יחה ,םילקאה ,טילבתה ןיבו הניב תונושה תופוקתב
ףוס) הנש 100,000 -כ ינפלמש הפוקתל םיכראותמ רוזאב והוזש םינושארה
,תונטק תורובחב יחש ,טקלמ דייצ ,הארנכ ,םינייפאמו (,ןותחת תילואילפ
וללכתשהש ,רוצ ילכ ,רכזנה ימוקמה עלסמה ול קפיסש ,רוצ יזיכרתמ רצי
ףונב ינוכית-םי םילקא יאנתב ןאכ המייקתה הלילדה הייסולכואה .םטיאל
.םייח-ילעבב רישע ,רוזפ שרוח
תופוקת לע ילוא תודיעמ ןבאה תפוקתב רוזאב םדאה תוחכונב תוקספהה
ינפל זא-יא .הדמתהב ךלוהו ןיחשמ םילקאה רשאכ ,רתוי תושבי םייניב
לודיגו הערמה תא חתיפו שבכהו זעה תא םדאה תייב ,הנש 10,000 -כ
.םויה דעו זאמ תופיצרב רוזאב םיכשמנה ,הנקמה
תפקתשמ ןוכיתה-םיה ןגאבו בורקה-חרזמב םדאה תויוברת לולכשו תוחתפתה
,תיאדוהיה ,הזנורבה תופוקתב יניסבו בגנב תישונא תוחכונ לש םיעטקמב
םיינוריעה םיבשייתמה רשאכ ,המודקה תיברעהו תיטנזיב-תימור-תיטבנה
.םינוש םייתוברתו םיינתא םיפוריצב םידוונב ןמזה ךשמב ועמטנ םיאלקחהו
-כ ינפל ויצח דע םימשגה עצוממ תתחפה ,ןורחאה הנחשהה בלשש ןכתי
תדחכהל אל ךא ,בגנה-רהב תבשייתמה תושיה תדחכהל עייסש אוה ,הנש 1,000
.םייגולואיכרא םידירש םהירחא םיריאשמ םניאש ,םידוונה

.םיכילהת ןיב ןילמוגה יסחי .ה1
תורשע לש יתגרדה ךילהתב בגנה-רה תא ומירה םיינוטקטה טומיקה יצמאמ
,ברעמ-םורדל חרזמ-ןופצמ תערתשמה תהבגומ רה תרדש :םינש ינוילימ
1,000-600 ןיבש םיהבגל העיגמו יניס-ןופצ לא ,ןומר רה ךרד ,רהז שארמ
ומילקא לע קהבומ חרואב עיפשה הז יגולואיג בוציע .םיה ינפ לעמ 'מ
.רוזאה לש
וקוחירו ינופצה רודכה יצח לש תוירבדמה תרוגח ילושב בגנה לש ומוקימ
,דבלב הנשב מ"מ תורשע המכ לש ירבדמ םילקא םיביתכמ םיה ןמ יפרגואיגה
םיחל ריווא ישוג תועונת לע םתעפשהו בגנה-רה ירמק לש םתוחכונ םלוא
יברעמ-ןופצה םדצב םיעקשמה תומכ תלפכהל תמרוג ,ברעמ-ןופצמ םיאבה
תורשעל םיעקשמה תומכ תחנוצ םהלש םימה תשרפל חרזממ דימ .הלא םירמק לש
.הנשב תודדוב מ"מ
,בגנה-רה ירמק לש תיברעמ-ןופצה תונפב ,הז רתוי חל םילקאל יוטיבכ
.םדאה תוליהקו יח תויסולכוא ,חמוצ תורבח ןמזה ךשמב ןאכ וחתפתה
,בשייתמה םדאה תויוברת ידירש תא היגולואיכראה תרתאמ וז תונפ ימוחתב קר
רוזאל תידוחייה תירבדמה תואלקחה חתפמו תורובה בצוח ,םירעה הנוב
לש וכלהמב הז םיברועמו םיעיפשמה ,יוניש יכילהת תמולא יהוז .הז
.םיכילהת תמולאכ בגנה-רה תא ונייפא רשאו ,הז
שדח גוס תרצוי ,תיחכונה האמב ,ןאכ ,יגולונכטה ,שעותמה םדאה תעפוה
רבכ םישחרתמ םהל םימרוג םהש םייונישה רשא ,רוזאב ןילמוג יסחי לש
.וניניעל

(חרזמ-םורדל ברעמ-ןופצמ) בגנה-רה טילבת ךרד םיכתח - 1 'סמ םישרת


יתמכס ךתח - בגנה-רהב םדא-םיעקשמ-טילבת יסחי - 2 'סמ םישרת


בגנה-רהב םיבושיו םיעקשמ ,םיהבג תצופת - 3 'סמ םישרת