.(ס"הנפל 2000-3200) הנוכיתהו המודקה הזנורבה תופוקת .2

לחה יכו ,רתוי םיחל םימילקא בחרמב וררש רבעב יכ םירקוחה לע םכסומ
ילג ךילהת בגנה םילקא רבע (ךליאו ס"הנפל 10,000) ןקולוהה תישארמ
הזנורבה תפוקתב ,תיחכונה ותמר לע ,תיסחי ,בצייתהל לחהש ,הנחשה לש
.המודקה
יפנע השירוה ,דיצמו טקלמ רקיעב יחש ,ירוטסיהירפה םדאה לש ותוחכונ
לודיג לע שגדה ףא ;וירחא ואבש תויוברתלו תויסולכואל הלא הסנרפ
,והשלכ ןמזב .הדמתהב ךלהו קזחתה ,ביבאהו ףרוחה ישדוחב רקיעב ,הנקמ
תואובת לש תיערא תואלקח םג תיבגנה הלכלכב הבלתשה ,הזנורבה תפוקתב
םייגולואיכראה הידירש ןיב .תירומאכ בגנב תאזה תוחכונה תא םיהזמה שי .ףרוח
םייונבה ,תורצחו םירדח יזוכיר םהבו ,(? םייפרוח) םייערא םיבושי
תועירי ,רוזאה יחישמ ,ךכסב רקיעב םירוקמ ויה הלא םינבמ .הסג הינב
לצב בורל תומקוממה ,ןבא תואלכמ וא תורדג םג םהב שי .רוע וא רעיש
תשוחנ יטירפו םייתיב הקיחשו הניחט ילכ ,תינייפוא הקימרק ,חורה
םידוונ-יצח לש םהיטבש וא םהיתוחפשמ ישאר תורובק ימגר - "ילומוט" .םידחא
.בחרמה לכב עיקרה יווק ךרואל םהיתואמב םיכורע ,הלא