.(ס"הנפל 600-1200) לזרבה תפוקת .3

היתופילח ירחא בקעמל םייד םישיגר םניא תיחכונה היגולואיכראה לש הילכ
,ס"הנפל ינשה ףלאה עצמאב לחה ךא ,וז תידוונ-יצחו תידוונ תוחכונ לש
,םהרבאל םמצע וסחייש םידוונ םג הזה בחרמב וחכנ ,ופוס תארקל רקיעבו
.לארשי ינבכ וז ץראב ושבגתה רשא הלא םהבו
,םייקלמע ,םיימודא ,םיינידמ תודוסי תוחכונ לש םייגולואיכראה הידירש
םיימשכ םתוא םינייפאמ ,םייארקמ תורוקמו בגנב םייאדוהיו םיינועמש
,ירקיעה םתסנרפ ףנע היה הנקמה לודיג רשא ,הצחמל-םידוונ דע םידוונ
תיברעמ-ןופצה תונפה ינפ לע רקיעב לעב-תואלקחב ,רתוי תומושג םינשב ,וקסעשו
לש םתוחכונ האר) יברעמ-ןופצה בגנה תלפשבו (ל"נה) םימה תשרפ לש
,ריעש רהב ןועמש לש תוחכונו ,וכ ,כ ,תישארב ,ררג רוזאב קחציו םהרבא
.(במ ,ד ,א םימיה ירבד
תקולחמב היונש בגנב לזרבה תפוקת תודוצמ תא םיקה ימ הלאשל הבושתה
10-11 -ה תואמב ,בגנב תיאדוהי-תינועמש-תיקלמעה תוחכונה תא .םירקוח
,םייבחרמ-עברא תוזרפ יתב ,םירגוס-תורצח ינבמ ידירש םינייפאמ ,ס"הנפל
םירופח תורוב לש דחוימ סופיטו (תיבגנו תיאדוהי) תינייפוא הקימרק
רוזפ הלא םירתא לש עירכמה םבור .תונורדמ רגנ-ימ תטילקל םיחותפ
האר) בגנה-רה לש רתוי המושגה תיברעמ-ןופצה תונפה ינפ-לע אוה םג
התואב וב םיבשייתמהו בגנה ידוונ לש םתסנרפ רקיע .(2,3 םימישרת
,הארנכ ,הלח יאלקחה דוביעה תוטישב .הנקמה לודיג ,רבעבכ ,היה הפוקת
תטילקל םירוכסה תויאגה תואלקח שבגתהל הלחה זא רבכש ןכתייו תוחתפתה
,ח ,ב לאומש) םודאב דוד םשש "םיביצנה"ש ןכתי .תונורדמה רגנ-ימ
המרתש ,בחרמב תמיוסמ תיתכלממ תיאדוהי תוזחאיהל ןמיס אלא םניא (די
תדוצמבו ענרב-שדק תדוצמב םייגולואיכראה םיאצממה .ולש האישנה רשוכל
.וז החנהב םיכמות דרעו הזוע
רבדמ תורייש בכרל ותכיפהו למגה תויב תא ךראתל םירקוחה לע לבוקמ
תא םיעקשמה תצופת הצליא הפוקת התוא דע .ס"הנפל ינשה ףלאה ףוסל
הימטופוסממ עונל ,םדוק הנש םייפלאכ דוע תועודי ויהש ,םירומחה תורייש
רבדמה תפיקע ךות לארשי ץרא לא עיגהל ,חספת רוזא דע תרפ רהנ הלעמב
תורייש חותיפ .התלדה רוזא לא יניס ףוח ךרואל ךישמהלו ,ןופצמ ירוסה
תע התואמ בגנה תא ךפה ,ס"הנפל 11-13 -ה תואמב רבדמ תוצוח םילמג
ןוכיתה-םיה ףוח תא זאמ ורביחש םישדח רחס יריצל יחרכה רבעמל ךליאו
אבש תכלמ לש יתכלממה הרוקיב .ברע-םורד םעו יסרפה ץרפמה ףוח םע
םג ומרת הלא הנובלו רומ תורייש .הז ךילהתל ינייפוא (י א םיכלמ )
קרפ האר) הנש 2,000 -ל בורק ךשמב בגנה לש וסולכיא רשוכ תרבגהל ןה
.(ןלהל "רבדמ תורייש"