.(נ"הסל 640 - ס"הנפל 300) תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתה .4

םודקה ירוטסיהה רוקמה אוה ,ס"הנפל 4 -ה האמה ןב ,הידרקמ סומינורה
יבצוחכ בגנה בחרמב הפוקת התואב םתוא ראתמ אוה .םיטבנה תודלותל רתויב
םיקשמ םה םהירדעו םנאצ תאו ...םשג-ימב הלא תורוב םיאלממה" תורוב
.(בגנ 'א / רבדמה ינודא) "ןיגוריסל םהמ
לודיג רקיעב םינייפאמ ס"הנפל ןורחאה ףלאה ףוסב תיטבנה תוחכונה תא
תויודע הירחא הריתוה איהו ,רבדמ תוצוח רחס תורייש תלבוהו הנקמ
.רתויב תוטעמ תוירוטסיה וא תויגולואיכרא
בחרמב םיטעמה םימה תורוקמ תצופתו יפרגואיגה טילבתה יכ חינהל רשפא
,רחסה תורייש לש הליל תיינח ירתא ,םינש תואמ הז ,וב ודסימ בגנה
,ס"הנפל 3 -ה האמה ףוסב .הנקמה ילדגמ תאו ןתוא ותריש הלא םימ תורוקמש
ןוחטב-ינבמ םהמ המכ דיל תונביהל ולחה ,ונל תועודי ןניא ןיידעש תוביסמ
תצובקמ םיטבנה לש םתושבגתה ךילהתל יוטיב הז היהש ןכתי .םידצמ וא
תשרפ תרפוסמ ה ,ב םיאנומשחה רפסב .יתכלממ רתויו רתוי ןוגראל םיטבש
ביבס I, תתרח) "ברע ךלמ הטירא" לא םילשורימ ןהכה עושי לש ותחירב
העבגה לעו הנצינ לת לע הנטק הדוצמ התנבנ הפוקת התואב (.ס"הנפל 170
,הארנכ ,הליחתה ןכמ רחאל רצק ןמז .הברעה ילושב דאוע תיומ לומש
.הצולחבו תדבעב םיזורפ םיתב תיינב
יניערג תא הלאה תוריישהו םירדעה ינוינחב תוארל רשפא יכ ונל הארנ
יתגרדה חותיפ ידכ ךות הפוקת התואב שבגתהל ולחה רשא עבקה יבושיי
'.וכו םיתוריש ,הכאלמ יפנע ,תויאיגב רגנ-תואלקח לש

.יבושייה ךרעמה .א4
ללכ תא תוגציימ הצולחו תובוחר ,הנצינ ,תדבע ,תישממ ,הטבשש יומידה
תבחרתמש לככ .םלש וניא ,תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתב בגנב תובשייתהה
לחה ,םיירפכ םיבושי רתויו רתוי םיריכמ ונא ,רוזאה תא ונתורכיה
תווח ינבמב הלכו תונטק םינבמ תוצובק ךרד ,םינבמ תורשע םהבש הלאכב
,םירע ןתוא לש הירפירפב יכרריה יבושיי ךרעמ רייטצמ ךכ .םידדוב
התייה הצולח רשאו ,טפשמהו תוברתה ,הלכלכה ,ןוטלשה ,חוכה יזכרמ ויהש
.ןהבש הריכבה הארנכ


יללכ הארמ הנצינ -1 רפסמ הנומת

בגנה - רהב הדוהי יכלמ תפוקתמ ינייפוא רתא - 4 'סמ םישרת

תינייפואה םיעקשמה תסורפת תא קהבומב תמאות הזה יבושייה ךרעמה תסורפת
םידיעמ תירפכה הירפירפה יבושיי לש םייגולואיכראה םהידירש .בגנה-רהל
לע יונב היה םטועימ קר .םירעבש וז רשאמ רתוי הכומנ הינב תמר לע
עובקל ונתורשפאב ןיא ןיידע .ןבא תוחולו תותשק הרוקמו תתתוסמ ןבא
,שירחה תנועל תוערזמ ושמישש וא עבק ךרד םיבשוימ ויה הלא םירפכ םא
.םירעה יאלקחל ףרוחה תואובת לש שידהו ריצקה ,העירזה

.רגנה תואלקח .ב4
ירהב המודקה תואלקחה") וז תואלקח לש הפקיה תא ךירעה רדיק הדוהי
2,000,000 -כמ ומרזש ,רגנ-ימב הקשומ חטש םנוד 40,000 -כב (1967 ,"בגנה
לזרבה תפוקתב הארנכ התישארש ,וז תויאיג תואלקח .תומרו תונורדמ םנוד
.התוחתפתה אישל תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתב העיגה ,םדוק ףא ילואו
ךרואל קהבומ יפארגופוט םאתמב םקוממ הלא תויאלקח תווח לש ןבור בור
ונבנ ןהיפ-לעש םיטלובה תונורקעה ינשו ,תויאיגב םימה ףוסיא יווק
ןוויכל בצינב תויאיגה בחורל ונבנ םירכסה .לועיתו רוכיס םה ולא תווח
ונבנ םה .הזמ הז םירטמ תורשע המכ לש קחרמב ,רגנה-ימ לש המירזה
עקרקה ינפ תיילע םע הגרדהב והבגוהו סג תותיס תתוסמ ,הנתיא הינב
שיחהל ידכ ןותמ ןוסכלאב וותוה ןורדמה תולעת .היקשהה תוקלחב הרצאנש
ריבגהל תנמ לע ,דוביעה תוקלח לא תונורדמה ןמ רגנה-ימ תמירז תא
.םתמורת תא רשפאה לככ


בגנה רהב תינייפוא תיאלקח הווח - 5 'סמ םישרת

םילקא וז תויאיג תשרב הרצי רשא ,תקהבומ ןיחלש-תואלקח וז התייה
,ןפג ,תוינטק ,הרועש ,הטיח לדגל בגנה יאלקחל רשפיאש ינוכית-םי
.דועו רמת ,דקש ,תיז ,הנאת

,תדבעב עברא :רוזאב ןיי רוצייו םיבנע תכירדל תותג עשת ולגתנ הכ דע
םירעה תוביבסבש ךכ לע הארנכ דיעמ ןמוקימ .הצולחב םייתשו הטבשב שולש
ריעב ולדיג תיאלקחה הירפירפה תוצקבו ירפ-ינתסובו םימרכ רתוי ולדג
תויצקרטאה תחא .ריצקה רחאל םיפלש הערמל ושמש רשא ,ףרוח תואובת
תוילולת תויונב ןהינפ-לע רשא ןורדמה תוקלח ןה תאזה תואלקחה לש
ראיתו ההיז ןתואש - "םורוכ לא םו'גור"ו "בנע לא תאלילות" - ןבא
,םירעה תברקב בורל איה ןתצופת (1870). רמלאפ יטירבה עסונה הנושארל
.םויה דע תוקולח ןדיקפת יבגל תועדהו

בגנה-רהל תונייפוא תותג - 6 'סמ םישרת

תדבעב תגה - 2 רפסמ הנומת


.הנקמ לודיג .ג4
(לזרבהו הזנורבה תופוקתמ ינשמ שומישב ןקלחב) ןאצה תואלכמ תצופת
ינשמ שומיש לש בולישב) םייטבנה םימה תורוב תצופתו הזה בחרמה לכב
לודיג ףנע לש בחרנה ופקיה לע קהבומב םידיעמ (,לזרבה תפוקת תורובב
.תחתופמה תויאיגה תואלקחב בלושמב ,תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתב הנקמה
תודונתה ויה המ ,תויטבנה למגהו שבכה ,זעה תויסולכוא ונמ שאר המכ
.םיעדוי ונא ןיא - ץיק ידמ הנופצ ודדנ ןכיה דעו ,ןהב ולחש

.תיטבנה הכלממה לש התטילש תמצוע .ד4
תימורה תוכלממה לש וז הירחאו
תויודע ונידיב ןיא .תדמתמ הדונתב איה ףא האצמנ בגנב תיטנזיבהו
יבצמ תופילח תא רזחשל ידכ ןייד תוטרופמ תויגולואיכרא וא תוירוטסיה
תנייפאמ בגנב תיטבנה תועבקתה לש התישאר תא .בחרמב ףטושה ןוחטיבה
ןיידע םירקוחה .ינוחטב טקש לש השוחת תררועמה ,הרוזפ ,הזורפ הינב
תיטבנה הפוקתל :תדבע דילש אבצה הנחמ לש וכויש יבגל םהיתועדב םיקולח
.תימורה וזל וא


ימורה "סמיל"ה תרגסמב בגנה
התכיפהו נ"הסל 106 תנשב תימורה הירפמיאל םיטבנה תכלממ לש החופיס םע
,תילאירפמיאה הנגהה תכרעמב בגנה בחרמ ללכנ ",היברע היקניבורפ"ל
.חרזמו םורד ןוויכמ רקיעב םידוונ תוטישפ ימויא דגנכ
סונאימא בתכש ,נ"הסל 4 -ה האמה ןמ הדועתמ דומלל רשפא ולא תוטישפ לע
אלו םידידיכ אל ,ונל םייוצר ויה אל םלועמש ,םינקרסה"... :סונילקמ
ןמז ךות הממשל םיכפוהו הבחורלו הכרואל ץראב םירבוע ויה ,םיביואכ
וטבמש תמיא לכ רשא ףרוט טיעל םה םימוד .םכרדב ןמדזנ רשא לכ רצק
האר) ..."םיקחרמל ותיא קלתסמו הריהמ הלילצב ופטוח אוה ףרטב לקתנ
,היתוקיתעו י"א רקחל הרבחה סנכ ",תליא" רפסב ןוחיג 'מ לש טרופמה ורמאמ
:םירוזא השולשל וז רפס-תרזג הקלוח תימורה הנגהה תסיפת יפ-לע( 1960
ינמודק בחרמכ .ירקיעה הנגהה וק (3 -ו ירוחא בחרמ (2 ,ינמודק בחרמ (1
וקה תאו בגנהו הברעה ורדגוה ירוחא בחרמכ ,ןדריה-רבע תמר הרדגוה
הזוע ,התחלמ ,עבש-ראב (,בגנה ברעמ-ןופצב) ןועמ תודוצמ וויה ירקיעה
.דרעו
תשר הללסנ םכותבו הלאה םינגומה םיבחרמה תשולש ןיב תרושקת תיתשתכ
תודוקנב ומקומש םידצמו תודוצמ ןיב תומייק םיכרד ורפושו השדח םיכרד
רסיקה לש וימיב "הנאיארט הבונ היו" השדחה ךרדה הללסנ ךכ .חתפמ
106 תנשב םיטבנה תכלממ חופיס רחאל דימ התלילס תישאר) סונאיארט
םיכרד .דועו דועו בגנב רמת הלעמו םיברקעה הלעמ ורפוש .( ,נ"הסל
ונחש תוימור אבצ תודיחי ידי-לע רקיעב ורפושו וללסנ הלא תולעמו
.בחרמב
תישארו 3 -ה האמה ףוסב רכינ וז ףטוש ןוחטב תכרעמ קוזיחו רובגת בלש
שי .ןושארה סוניטנטסנוקו סונאיטלקויד םירסיקה ימיב נ"הסל 4 - ה
השמיש תיאבצ תרושקתו הריהמ תוחוכ תעונת הרשפיאש תכרעמ התואש חינהל
יבושיישו בחרמה תא וצח רשא רחסה תורייש תא םגו להנימ יכרוצל םג
.םיכרד תוינסכא ןהל ויה בגנה
"סמיל" ךרעמב ובלוש ,הצולחו הנצינ ,תדבע ,תישממ :תויטבנה בגנה ירע
.הז
הריפחב .םירבק רסירתכ ובו ימור יאבצ תורבק תיב הלגתנ תישממ דיל
ןמ שרפ ,רדנסכלא ןב סנגויד םש-לע תחאה :הבצמ תובותכ יתש ולגתנ
,רמתשנ אל ומשש (ןוירוטנס) האמ רש הינשהו ,תיקארתה הנושארה הטרוהוקה
.ךיראת תואשונ ןניא ולא תובותכ .ינריקה ישילשה ןויגלב תריש רשא
הנוכמה) הלודג הדוצמ באומל שיבכה לע המקוה ריעל חרזממ מ"ק 15 -כ
תונטק דצמ תודיחי .הלודג אבצ תדיחי התנח הבו ( ",רמת דצמ" םויכ
לע .םהיניב תותיא ירשקב םירושק ויהש בחרמב םינטק םידצמב ומקומ
,הרטפל וא תליאל הנממו הברעל תישממ ךרד ןורבחמ הדריש הינש ךרד
ןוקיטסמונואב "הרמת"כ הארנכ העיפומ וז .בוסוח ןיעב הלודג הדוצמ המקוה
.נ"הסל 4 -ה האמה ןמ ,סויבסוא לש
(.מ 100X100 -כ) לודג אבצ הנחמ וז האמ תישארב רבכ הלגתנ תדבע דיל
היונש ,תימורה "סמיל"ה תכרעמל וא יטבנה אבצל הז הנחמ לש ותוכייתשה
,תימורה הפוקתב םג דקפית הנחמהש חינהל ריבס .םירקוח תקולחמב ןיידע
.תופוקת ןתואב הזעל הרטפמ בושחה הרובעתה קרוע לע תמקוממ תדבע תויהב
הפוקתב התנח ,הנצינ יסוריפפ יפ-לע ,הב רשא הדוצמ התלגתנ הנצינ לת לע
הדוצמהו (15 סוריפפ) "רתויב םינמאנה םינאיסודואיתה" תדיחי תיטנזיבה
.וז ריעל המוח-רדג התנבנ ןכ (16. סוריפפ) "הנחמ"כ תרכזנ המצע
.הצולחב אל ףאו תובוחרב ,הטבשב תיאבצ תוחכונל תויודע ולגתנ אל הכ דע
םידוונ תוטישפ לש הפוקת לע םג םידיעמ הלא םייגולואיכרא םידירשש ןכתי
ויה הירפמיאה לש "ינטימילה" תודיחי .רוזאב ןוחטיבה בצמ רוערעו
ולביק וא ושכר ןהישנא ןכש ,הפוקת התואב יתובשייתה דוסי ןמצעלשכ
תוליהקה תא רבגיתש יאלקח-יאבצ דוסי ויהו ילאירפמיא רדסה חוכמ תועקרק
.תומייקה
םיתוריש ישנא ,םילייח ,םיעור ,םיאלקח ירע ויה בגנה ירע ,רמולכ
.תדו הכאלמ ,םינוש

.בגנה ירע .ה4
תורייש ינוינח תודסמתהב הלא םירע לש ןתחימצ יניערג תא תוהזל וניסינ
ריעב יסופיט בא-תיבל .בחרמב םיעובק םימ תורוקמ דיל םירדעו רבדמה
,םייתמוק-וד וא דח ,םירדחהו ,וזכרמב רצח םע עובר הנבמ היה תאזכ
הינבל םינבאה .ירוקמ יטבנ חסונב ןבא תוחולו ןבא תותשקב םירוקמ ויה
,רתוי תויברעמה םירעב .השק ריג יעלסמ בורל ,םירעה תברקב בורל ובצחנ
םיבשותה וצלאנ ,ינוטריק עלסמ לע תובשויה ,הנצינ ,תובוחר ,הצולח
השק ריג ינבא םע בולישב ,תוחפ הדימעו הכירפ ,הכרה ,וז ןבאב תונבל
יאנתל תולגתסה ךרדכ םיניבמ ונא תאזה היינבה תרוצ תא .קחרממ ולבוהש
.יוריקל ץע תורוקמ תרסח הביבסב הינב תייגולונכט חותיפו רבדמ


ריקה לא טבמו דצה ןמ טבמ :תשק - 7 'סמ םישרת


תישממב תותשק - 3 רפסמ הנומת


תדרויה םשג תפיט לכ תטילקל תוליעיב תנגרואמ התייה תאזכ תירבדמ ריע
ויה סרח וא ןבא תוילוח יבזרמו ",רגנ םרות חטש" שמיש גג לכ .הילע
התייה תיב לכ לש תיזכרמה רצחה .יתחפשמה רובה לא םשגה ימ תא םידירומ
היהו היתחתמ הנבנ וא בצחנש רובה לא דודר ךפשמכ היוטנו ןבאב תפצורמ
הסוכמ המאב םימה תרתי הרגינ ,יתחפשמה רובה אלמתנ םא .יעשמל חיוטמ
תובוחרה תשר .םיברה תושר לא - ףצורמה בוחרה לא ינוציחה תיבה ריק ךרד
ךותמ ורגינש םימה תאו הילע ורטמוהש םשגה ימ ברימ תא הזקינ תפצורמה
סרחה תדועת האר) תוירוביצ תוכירב לע וא/ו םיירוביצ תורוב לא םיתבה
הלכי אל תאזכ תינוריע הייסולכוא יכ ,הארמ יתומכ בושיח (.הטבשמ
ריע לכו ,תורישי ריעה חטש לע ודריש םימה תויומכ לע קר םייקתהל
ץוח-תורוב ןוגכ ,םיפסונ ףוסיא תוכרעמו םיעצמא הביבס החתיפ ריעו
,הנצינ) ריעה דיל תוראב (,הטבש) םכותל םימ ומירזהש ,רגנ-תולעתו
תונופטש ימ לש הריגא ירכס (,תישממ םג ילואו תדבע ,הצולח ,תובוחר
(.תישממ)
ילילאה םלועל תיטבנה היצזיליביצה הכייתשה תיתדו תיתוברת הניחבמ
ס"הנפל תונורחאה םינשה תואמב םייטסנילה תודוסי הילא הגפס ,יברע-ימשה
רבע נ"הסל 4 -ה האמה ךשמב .הריפסל תונושארה תואמב םיימור תודוסיו
.םייתרוסמה םיינאגאפה תודוסיב הלוהמ תורצנתה לש דסוממ ךילהת בגנה
שולש ,תדבעב םייתש) תויטנזיב תויסנכ 15 ידירש ןאכ ופשחנ הכ דע
.(הצולחב תחאו תובוחרב עברא ,הנצינב שולש ,תישממב םייתש ,הטבשב
םיכרותה) הארנכ וחמינ ןהמ המכו ןיידע ולגתה תויסנכה לכ אלש קפס ןיא
הרדשה טוח םג התייה הייסנכה (.הנצינב תפסונ הייסנכ ,הארנכ ,וחמ
התייה תינחור תושרכ הדוקפת לע ףסונו ,הז בחרמב תירבדמה הליהקה לש
המצועו דבכנ יעקרק שוכר התושרב הזכירש ,תילהנימ-תילאפיצינומ תושר םג
.תילכלכ
התוויה הצולח רשאכ להנימו תד ןיב הפיפח האטיב תיזוחמה הקולחה םג
.פוקסיפאה בשומ םוקמ תא ןהו זוחמה ריע תא ןה

תישממב תיברעמה היסנבה - 4 רפסמ הנומת


תדבעב הליבטה ןגא - 5 רפסמ הנומת


בגנב תוירוטסיה תופוקתל יגולונורכ דומע - 8 'סמ םישרת