.(נ"הסל 840-640) המודקה תיברעה הפוקתה .5

תישארמש הפוקתה לכ ךשמב בגנב ףיצרכ תוארל שי יטבנה ינתאה דוסיה תא
,תוינידמ תופילח ךרד ,רחס תורייש יליבומו םיעורכ ןאכל םיטבנה תרידח
תודוסי וב ולהמנ ןהבש ,תיטנזיבהו תימורה תופוקתב תויתוברתו תוילכלכ
תודוסי תרידח .אסיג ךדיאמ םייזא'גיחו אסיג דחמ םיילארשי-ץרא םיינתא
הרופה רהסה רפס ךרואל תיטנזיב-תימורה הירפמיאה תמקר לא םייברע-ןופצ
ףוסב תיסרפה הירפמיאה לשו וז הירפמיא לש ןתופפורתה תפוקתב הרבגתה
תוארל רשפא 7 -ה האמה ףוס תא .נ"הסל 7 -ה האמה תישארו 6 -ה האמה
קשמדב היימוא תיבב ןוטלש לש ותוססבתה םע ,הז ךילהת לש ותמלשהכ
םימודמד תפוקתב .השדח תיברע הכלממב הנידמה תדכ םאלסיאה תטלשהו
םינש תואמ המכ רחאל תימילקא הנחשה םג הארנכ השחרתה וז םייטילופ
ינש לש םבוליש (.הנשל מ"מ 250-150 ילוא) רתוי חונ םימשג עצוממ לש
ואיבה ,ברע-ןופצמ תופוכת םיטבש תודידנו תורידח לשו ,הלא םיכילהת
הארנכ ךשמנש ךילהתב ,בגנב תבשייתמה-תיאלקחה תוחכונה לש התכיעדל
.נ"הסל תיעישתה האמה ךות לא