.בגנה-רהב םימ תורוב .6

,םיילארשי תורוב לש תחאה .תוירקיע תוצובק יתשל םיקלחתמ .רפסמב 350 -כ
.םייטנזיב-םיימור-םייטבנ תורוב 280 -כ לש הינשהו ,רפסמב 70 -כ
:בגנה-רהב תופשחנה תוכר תובכש שולשב םיבוצח תורובה בור

.חורה רושימ רוזא -- ןורוט ליג -- ראווח עלס --- הרוא ילצפ תרוצת
.הטבש , רקוב-הדש תוביבס --- ןונס ליג ------- ןוטריק -------- החונמ תרוצת
.השרוח רה ,תדבע תמר-- ןקואא ליג ----- ןוטריק ---------השרוח תרוצת

.םילודגה םיקיפאב תונופטש ימ תייטהמ םטועימו רגנ תולעתמ ואלמתה םבור
.(תורוקמ תמישר האר)
םהימימ יכ תודיעמ תללוכה םתלוביקו בחרמב םימה תורוב לש םתצופת
.םייאלקח םילודיג תייקשהל אלו ונאצו םדא תייתשל רקיעב ודעונ
תופוקתב ועקש רשא ,םיימי עקשמ יעלס ובורב ,רומאכ ,יונב בגנה-רה
ולבתהו םייטיא הסיחד יצחלמ האצותכ וטמוק ,תימי הפצה לש תוכשוממ
ןוילימ 40 -כ ינפל ,ןקואאה ףוסב הנורחאה רוזאה תוממורתה זאמ רקיעב
.הנש
וליאו ,ןותחת ןורוט ליגמ יראווח עלסב םיבוצח םיילארשיה תורובה בור
ןונס םיליגמ קר ינוטריק עלסב םיבוצח םייטנזיב-םייטבנה תורובה בור
תויהל ולכי עלסמה דבלמ רובה לש ומוקימ תריחבל םילוקישה .ןקואאו
הבריק ,ןוחטב ,היער ירוזחמ ,היער יחטש לע תולעב ילוקיש ,םייפרגופוט
'.וכו בושיל

חיט
תורוב ויה ,הסג הינב םייונבו םיחותפ ויהש ,םיילארשיה תורובה תמועל
יתבכש-וד חיט םיחיוטמו םבורב םירוקמ תיטנזיב-תיטבנה הפוקתה ןמ םימה
הזחאנו רגרג תסג התייה בוצחה ריקה לע החנוהש הנושארה הבכשה .םיטא
.יעשמל הקלחוהו רגרג תקד התייה (תיפוסה) הינשה הבכשהו עלסב בטיה

בגנה-רהב םימשגה
םימשגה תומכ בור תדרוי םיתעל .םירידס יתלבו םייארקא םה םימשגה
בגנה-רה יקיפאב .תונופטש םיללוחמה רטמ יחטמ לש ןטק רפסמב תיתנשה
תמועל .הנשל תונופטש השימח דע םיינש םימרוז ,ןיצ לחנ ןוגכ םילודגה
תווקיה ינגאב תומירזו רגנ ללוחמה ,ימוקמ םשג תובורק םיתעל דרוי תאז
.שבי לודגה קיפאה תא ריתומו םינטק
ורפסב םיאתמ טוריפב תראותמ בגנה-רה תונורדמ ינפ לע רגנה תורצוויה
םייפואמ ,רומאכ ,דאמ עפשומה ,הז תורצוויה ןונגנמ ".בגנה" ירא-ןבא לש
תכרעמ תנבהל חתפמה אוה ,םייארקאה םימשגהמו תונורדמה לש ןווגמה
.תאזה םימה ףוסיא