.רבדמ תורייש .7

.בגנה-רהב םדאה לש ותוחכונ תנומת תרהבהל םורתל הז ןדגוא לש ותנווכ
ןיב ןילמוגה יסחיל יוטיב התייה ,תבשייתמהו תידוונה ,וז תוחכונ
הפוקתה דעו הזנורבה תופוקתמ רוזאב םדא - יח - חמוצ - םיעקשמ - טילבת
רשוכ תרבגהל םרת הז בחרמ ךרד רבדמ תורייש רבעמ .המודקה תימלסומה
.םיגולמת הבוגו םיתוריש ןתונ בחרמכ ולש האישנה
ואצמנ םילמג תומצע .םירקוח תקולחמב יונש למגה לש ותויב תפוקת ךיראת
ודוה ,הנוכיתה היסאב ןותחתה תילואילפה ןמ םיירוטסיהירפ םירתאב
רב-למג תומצע ולגתנ ןדריה קמעבש היידבוע לת תוריפחב .הקירפא-ןופצו
םיירטסומ םירתאב ,יבונה רבדמבו ,ס"הנפל 125,000 -ל תכראותמה הבכשב
.ס"הנפל 40,000 -כ -
תמהבב לחה םידוקפת לש תשק ללוכ - Domestication - "תויב" גשומה
להוא תרבעהל תיתיב אשמ תמהב ךרד ,רשבו רמצ ,בלח םדאל תמרותה הערמ
הלכו םילובי תלבוהו שיד ,שירח תמהב ,םירצק םיחווטל ןילטלטימ וא
.חווט-ךורא רחסו תרושקת בכרב
םיכראתמה שיו תורכזנה תוירוטסיהרפה תופוקתל למגה תויב תא םיכראתמה שי
.ס"הנפל יעיברה ףלאה ,תיתילוקלכה הפוקתל ותוא
אסיג דחמ םילמג דיצ םיראתמה עלס ירויצ ולגתנ ברע יאה יצח זכרמב
הז ףוריצב םיהזמה שי .אסיג ךדיאמ םילמג לע הביכרו םילמג תכלוהו
לבוקמ .רורב ונניא םש הז בלש לש וכוראית ךא ,למגה לש ותויב בלש תא
תואמל םודקה חרזמב רבדמ תורייש בכרכ ותעפוה תא ךראתל םירקוחה לע
.ס"הנפל 11-13 -ה
תיתרובעת הכפהמ היה ס"הנפל ינשה ףלאה ףוסב םילמגה תורייש תוחתפתה
ברע םורדמו יסרפה ץרפמה ןמ ,רבדמ יצוח ,םירישי םיריצ החתפ רשא
.ןוכיתה םיה ילמנ לא
קהבומ יוטיב איה תורייש ירעכ רומדתו הרטפ רבדמה תואנ לש םתעפוה
ןוכיתה םיה ףוחו תליא ץרפמ שאר ןיבש יפרגואיגה רציימה .וז תוחתפתהל
ףוסמש חינהל שי ןאכמ .בגנה לא הלא תורייש יריצמ רכינ קלח זקינ
תוישאר םיכרד הגרדהב וב ודסמתהו םילמג תוחרוא ותוא וצח ינשה ףלאה
.םימ תורוקמ דיל הליל ינוינחו
תוארל ןיא) "םיברע" הארנכ ויה תופוקתה לכב םילמגה תורייש יליבומ
ןורחאה ףלאה לש הנושארה תיצחמה ןמ תורוקמב עיפומה "יברע" גשומב
דוונ לש םייח חרוא ןויצ םא יכ ,ינתא ןויצ (רקיעב םיירושא) ס"הנפל
וא) םיקווש לע ס"הנפל 448 תנשב חוודמ סוטודורה (.יוודב ,ירבדמ
ןויכיזב ולעפוהש (סנוי ןאח) סוסיניו (הזע) סיטידק ןיבש (םיפיצר
יריצ לש אצומה תדוקנ הארנכ התייה הזע ".סממ םיישפוח םיברע" ידי-לע
תורייש תשר לש התודסמתהב לחה ,ןילבתהו בהזה ,הנובלה ,רומה רחס
האמה) המודקה תימלסומה הפוקתל דעו ס"הנפל ינשה ףלאה ףוסב רבדמ
.תיטבנ-תיברעה תושיה בחרמב העיפוה יתמ תואדווב ררבתה םרט . (8-7 -ה
תויגולואיכרא תויודע .תיסרפה תישארו תירושאה הפוקתה ףוסב ,הארנכ ,התישאר
תיטבנ הדוצמלו ,תדבעבו האומב ס"הנפל 3 -ה האמה ןמ םייטבנ םינוינחל
הרורבה םתוזחאיה בלש לע תורומ ,הנצינ לתב ס"הנפל 2 -ה האמה ןמ
שוביג יזכרמ הארנכ ויהו םינאחכ הגרדהב ונבנ םינוינחה רשאכ בגנה-רהב
.תודיתע תויטבנ םירע לש
תצופתל רורב יוטיב איה ,ןהיניבש םירפכהו ,תויטבנה םירעה תצופת
תרדש לש ,יברעמ-ןופצה ,םושגה הנפמה ימוחתב קר :הז רוזאב םיעקשמה
תואלקחב תוריישל החטבאו םיתוריש ובליש רשא ,םירעל םינאח ויה בגנה-רה
.הערמבו תחתופמ תירבדמ


ריפצ דצימב ימורה םיברקעה הלעמ - 6 רפסמ הנומת


בגנב םיעקשמ תצופתו םיכרד - 9 'סמ םישרת


-ה האמה עצמאמ ימור רפוס ,סוינילפ תאמ "סילרוטנ הירוטסיה" ךותמ
:נ"הסל 1
...םילמג יבג לע הטובסל התוא םיריבעמו הנובלה תא םיפסאמש רחאל"
הנובל סומע למג הטסי םא אוה רומח עשפ יכ עבוקה קוח וקקוח םיכלמה
םיריתמ ןיאו ...הנובלה ןמ רשעמ םינהוכה םיבוג הטובסב .ךלמה ךרדמ
...רשעמה םלושש ינפל קושל םימסה תא איבהל
תנכושה ...הדוהיבש הזעמ ןילימ 1,487.5 תקחורמה ,הנמות איה םתריב"
םהמ דחא לכבש ,םיבלש 65 -ל תקלחנ עסמה ךרד .ןוכיתה םיה ףוח לע
.םילמג ליבשב הינח תומוקמ םנשי
...ןהיריכזמלו ןהיכלמל ,תוצראה ינהוכל םלשל שי הנובל לש תועובק תונמ"
רובעב והנשמבו םימ דעב דחא םוקמב ךרדה לכב םלשל םהילע הלא דבלמ
..."ןוזמה יכרצמ דעב ןכו םיכרדה תונחתב הינחה
הפוקתב עיגה יסרפה ץרפמה ןמו ברע-םורדמ רבדמה תורייש לש ןלדוג
תליא ץרפמ שארב הברעה תא וצח ,הפמה הארמש יפכ ,ןקלח .ואישל וז
תכרעמ לע .רעוצ ךרד הנופצב ןקלחו ,הרטפ ךרד הזכרמב ןקלח (Ayla),
.הצולחו תובוחר ,הנצינ ,תדבע ,תישממ ,רומאכ ,תומקוממ וז הרובחת יקרוע
:ףסונ ןאח ,הארנכ ,ריכזמ הנצינ סוריפפו םינאח ולגתנ תדבעבו תישממב
...ללוכה 'באבוד ןב ףסוי ובא לש ותיב' הנוכמה תיבה "...
...ובש תוטימה 96
הנוילעה המוקה
...תיזחבש קירה שרגמה
(הריפסל 6 -ה האמל ךראותמ סוריפפה) ..."הנחמה תעבג ברעמב...

,לפשו תומצעתה לש תודונת הז ימואלניב רחס לע םג ורבע ,ךילהת לכבכ
,בחרמב םיימילקאהו םיינוחטיבה ,םייטילופואיגה םיאנתה תופילח יפ-לע
.תדמתמ הדונתב בגנה-רה לש האישנה רשוכל ותמורת םג התייה ךכמ האצותכו
ןתוחכונו תוריישה יווילל אבצ תודיחי הלא תורייש ירעב ומקומ םיוסמ בלשב
.וסולכיאל המרתש תפסונ היגרנא המירזה

תויגולואיכרא תויודע
תורייש רחס לע םידיעמה בגנב לזרבה תפוקתמ םידירש ולגתנ אל הכ דע
:תיטנזיב-תימור-תיטבנה הפוקתל םלוכ םיכייש ולאכ םידירש .רבדמה

תישממ ןאח

.בוריקב 'מ 40X12
.בגנ 'א ידי-לע 1967-1965 םינשב ריעב תוריפחה תעב הלגתנ
.תרחואמה תימורה המוחל ץוחמ ומוקימ טלוב .נ"הסל 1 -ה האמל ךראותמ
.הכותב םירגאמ וא/ו תישממ לחנבש ריעה ראב התייה ולש םימה רוקמ
.רפחנ םרט הז ןאחל ןופצמ 'מ 50 -כ הנורחאל הלגתנש ףסונ ןאח
'.מ 45X38 -כ ויתודימ

דאוע תיומ ןאח

.בוריקב 'מ 44X41
.ןהכ 'ר ידי-לע 1981 -ב רפחנו 30 -ה תונשב קנארפ ידי-לע הלגתנ
.נ"הסל 3 -ה האמל דעו ס"הנפל 3 -ה האמה ןמ ךראותמ רתאה
האמה ףוס דע לעפו נ"הסל 1 -ה האמה ףוסב הנבנ דצמה ילגרלש ןאחה
3. -ה
.רתוי הלודג הארנכ התעיפשש ",היומה" התייה ולש םימה רוקמ
".היאוגלק" םע שיו "האומ" םע ותוא והיזש שי

ןומר רעש ןאח

.בוריקב 'מ 42X42
ידי-לעו 1965 -ב לשמ 'זו רירפצ 'י ידי-לע רפחנ .קנארפ ידי-לע הלגתנ
1983-1981. -ב ןהכ 'ר
.נ"הסל 3-1 -ה תואמל ךראותמ
.םינורהס ןיע היה ולש םימה רוקמ
".התאילמ" םע שיו "הליחומ" םע ותוא והיזש שי .ןיע-לא רסק :תיברעב ומש

תדבע ןאח

.בוריקב 'מ 37X27
.ןהכ 'רו בגנ 'א ידי-לע 1975 -ב רפחנו הלגתנ
.נ"הסל 4-2 תואמל ךראותמ
.ריעה ימוחתל ץוחמ ומוקימב טלוב
.הכותב םירגאמ וא/ו ריעה ראב התייה ולש םימה רוקמ
ירוגמל ושמישש םירדחב תפקומ ,העובר רצח :המוד הנבמ הלאה םינאחה לכל
,חבטמל ,םילמגלו םדאל ןוזמ תנסחאל ,רמשמל ,ןאחה תווצל ,םיחרוא
לש הריישל םוקמ הזכ ןאחב היה םא קפס .םיתורישה ירדח רתיו היפאמ
םילמגהו רצחב וקרפנ םינעטמהש ןכתי .םיסומע םילמג 30-15 -מ רתוי
תוראותמה ולאל תיסחי תונטק תורייש לע הדיעמ םתדימ .הביבסב הערמל וצפוה
.ירוסה רבדמב תונורחאה םינשה תואמב
הלא לש םמויק ךשמ םגו ,תורחאה בגנה ירעב םינאח ולגתנ אל הכ דע
תודע אופא יהוז .המצע ריעה לש הזמ רצק היה תישממבו תדבעב ולגתנש
.תיקלח
רפסב תונוש םירעו הרימלפ-רומדתו ,הרטפ ,הזע ,בגנה ירע לע ףסונ
ריכזהל יאדכ ,רבדמה תורייש רחס לש האצות היה ןגושגשש ,הרופה רהסה
הדבל םויכ) בול ףוחב המודק ריע (magna Laptis) הנגמ סיטפל תא
תוריישל תוביתנ-תיב התויהמ רקיעב הל אב הרשוע רשא (,ילופירטל חרזממ
,ןוכיתה-םיה ףוח לא תינוושמה הקירפאמ הרהס רבדמ תא וצח רשא ,םילמג
.תיטנזיב-תימורה הפוקתב רקיעב

בגנב םיינייפוא םינאח - 10 'סמ םישרת