.בגנה ירעב םיסוס לודיג .8

הטבשב הרפח רשא ,טלוק תחלשמ התליג בגנה ירעב הנושארה הוורואה תא
'א ידי-לע 1973 תנשב הטבשב התלגתנ הינש הוורוא 1935-37. םינשב
1965-67. םינשב רתאב ויתוריפח תעב תישממב תוורוא יתש םג ףשח רשא ,בגנ
םימוד תוורואה לש ןהינבמ 1976. תנשב תדבעב התלגתנ תישימח הוורוא
ךוות םלוא - הקיליסב הנבמ :תחא תינכת לע וססבתה וליאכ ,ןרקיעב
ינשמו הביכרה ירזבאו ןוזמה ןוסחאל בגנ 'א תעדל שמיש רשא ,יזכרמ
םלוא ןיב .םיסוסה ורשקנ םהב רשא (,תוארטיס) םירצ תומלוא ינש וידדצ
רשאו ןבא תותשק וכמת רשא תונמוא ירוט ינש ודירפה תוארטיסל ךוותה
.יעשמל םיתתוסמ ןבא יסובא ובצוה ןהיניב
האמל בגנה ירעב הביכרה יסוס ףנע לש וחותיפ איש תא ךראתמ רקוחה
.תוימלצבו תותורחב תיטבנה תונמאב סוסה עיפוה זא ,נ"הסל 2 -התישממב םיסוסה תוורוא - 7 רפסמ הנומת