םימישרת


(חרזמ-םורדל ברעמ-ןופצמ) בגנה-רה טילבת ךרד םיכתח - 1 'סמ םישרת

יתמכס ךתח - בגנה-רהב םדא-םיעקשמ-טילבת יסחי - 2 'סמ םישרת

בגנה-רהב םיבושיו םיעקשמ ,םיהבג תצופת - 3 'סמ םישרת

בגנה - רהב הדוהי יכלמ תפוקתמ ינייפוא רתא - 4 'סמ םישרת

בגנה רהב תינייפוא תיאלקח הווח - 5 'סמ םישרת

בגנה-רהל תונייפוא תותג - 6 'סמ םישרת

ריקה לא טבמו דצה ןמ טבמ :תשק - 7 'סמ םישרת

בגנב תוירוטסיה תופוקתל יגולונורכ דומע - 8 'סמ םישרת

בגנב םיעקשמ תצופתו םיכרד - 9 'סמ םישרת

בגנב םיינייפוא םינאח - 10 'סמ םישרתתונומת


יללכ הארמ הנצינ -1 רפסמ הנומת


תדבעב תגה - 2 רפסמ הנומת


תישממב תותשק - 3 רפסמ הנומת


תישממב תיברעמה היסנבה - 4 רפסמ הנומת


תדבעב הליבטה ןגא - 5 רפסמ הנומת


ריפצ דצימב ימורה םיברקעה הלעמ - 6 רפסמ הנומת


תישממב םיסוסה תוורוא - 7 רפסמ הנומת