יללכ
ןילמוג יסחי
הזנורבה תפוקת
לזרבה תפוקת
- תיטבנה הפוקתה
תיטנזיב - תימור
תיברעה הפוקתה
בגנה רהב םימ תורוב
רבדמה תורייש
בגנה ירעב םיסוס לודיג
םימישרתו תונומת זוכיר