(חרזמ-םורדל ברעמ-ןופצמ) בגנה-רה טילבת ךרד םיכתח - 1 'סמ םישרת