יתמכס ךתח - בגנה-רהב םדא-םיעקשמ-טילבת יסחי - 2 'סמ םישרת