בגנה-רהב םיבושיו םיעקשמ ,םיהבג תצופת - 3 'סמ םישרת