בגנה - רהב הדוהי יכלמ תפוקתמ ינייפוא רתא - 4 'סמ םישרת