בגנב תוירוטסיה תופוקתל יגולונורכ דומע - 8 'סמ םישרת