רקוב הדש תשרדמ

םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה
יתביבס ךוניחל האצוה תיב


matzok
© All Rights Reserved - Midreshet Sde-Boker 1996 רקוב הדש תשרדמ - תורומש תויוכזה לכ ©

יכילהת לש המולאכ בגנה רה תא ןייפאמ הז רמאמ
תוחתפתה יכילהת ,םילקא תופילח ,טילבתו עלסמ תורצוויה
םדא תוחכונ לש התוחתפתה יכילהתו רבדמ יאנתל חמוצו יח תולגתסהו
.תוידדה תועפשה שיו ויה םהיניבש םיכילהת ,רוזאב


"בגנה רהב תומודק םירע" םידומילה תינכותל אובמה אוה הז רמאמ

תוסחייתהלו תורעהל

yakov@negev180.k12.il :יניע בקעי
םידומיל תוינכתל הדיחיה