םייח תוכיא לש ריע - דרע

,עבש-ראבל תיחרזמ מ"ק 37-כ ,בגנהו הדוהי רבדמ לובג לע תנכוש דרע
.חלמה םילו הדצמל ךרדה םא לע
ישילשה ףלאב המקוהש ,תינענכ ריע לש ישילשה הלוגלג איה תינרדומה דרע
.ס"הנפל
תירישעה האמה) המלש תוכלמ תפוקתב תידוהי ריעכ שדחמ המקוהו הברחנ ריעה
.(ס"הנפל
תורייע לש החלצהה רופיס איהו ,תושדחה םירעה לש ריעצה רודל תכייש דרע
םימה תשרפ וק לע ,דרע תעקב חרזמב 1962 תנשב המקוה איה .בגנב חותיפה
הנווכה.בגנה חרזמ-ןופצב קירה חטשה תא סלכאל הרטמב עבקנ המוקימ .יצראה
יתובשייתה ףרועו ,דרע לבח אוה ,שדח יתובשייתה לבחל זכרמ שמשתש התיה
.חלמה םי רוזאבו םתור רושימב םוקל םיננכותמה הישעתה ילעפמל
ףוחל,קקוב-ןיע רוזאב אפרמ תוריית לעו הלא םילעפמ לע ססבתה הקוסעתה ןונכת
.חלמה םי
תובר םינש .ירפכ ףרוע אללו יבושיי דודיבב התיה תונושארה היתונשב
םורדב תובשייתה הלחה 80 - ה תונשב קר .ירפכ בושיי דרע רוזאב םקוה אל
.דרעל ירפכ-יתובשייתה ףרוע הקלחב הווהמה ,ריתי לבחבו ןורבח-רה
תחלצומ אמגוד דרע הווהמ,בגנב תובשיתהה חותיפו סולכיא,ןונכת תניחבמ
.השדח ריע לש התמקה ןפואל
רש ידי-לע המקוה 1960 תנשב.תידוסי תינונכת הבשחמ ךות המקוה דרע]
.דרע לבח לש ובושיי עוציבבו ןונכתב הקסעש ,תילהנימ הדיחי הדובעה
ינפל .לבחה לש ללוכ ןונכת םדקל הרטמב ,הדי-לע העייס תידרשמ-ניב הדעו
תודמועה תויעבה לולכמ תא םיננכתמה תווצ ןחב ,הבושייו ריעה לש היוניב
ילכלכה הסיסב ,ריעה לש המוקימ תעיבק .הז ירבדמ רוזאב םיבשייתמה ינפב
.תובשייתהה לש םינושה םיטביהב םירקס ועצובש רחאל ושענ התייסולכוא בכרהו
םאתהב .יצחו הנשכ ,ןונכתה יבלש לכ ךשמב דעוימה רתאב ההש ןונכתה תווצ
,יצולח-ילארשי םיבשייתמ ןיערג ידי-לע הליחתב ריעה הסלכוא ,ויתונקסמל
המקוה .רתוי םירחואמ םיבלשב היילע טלוקו דכלמ םרוג שמשל היה ודיקפתש
,היסולכוא תטילקל 'םייתוברת-םייתרבח םיטרדנטס' ועבקנו סולכיא תדעו
סולכיאה תדעו .הפוקת התואב ץראב חותיפה תורייעב עצוממהמ םיהובג ויהש
תועוצקמ ילעב ויהש הלאלו רוזאב הקוסעת ואצמש םידמעומל תופידע הנתנ
תונמדזה ושפיחש ,םיליכשמ םיריעצ תוגוזו,םיבר םיקיתו םילארשי.םיינויח
[ .םתיב תא הב ואצמ,םייח תוכיאלו תיעוצקמ תוחתפתהל,ישיא שומימל

:דרעב הקוסעתה
תורייתהו הישעתה לע רקיעב תססבתמ דרעב תיתקוסעתהו תילכלכה תיתשתה
.רוזאבו ריעב
םיקסעומ היבשותמ םיבר .הנידמה לש םיבושחה עבטה תורצואל הבורק דרע
יבצחמב יאוול ירצומו םלג-ירמוח תקפה לע תונעשנה תוימיכה תוישעתב
,הקינורטקלאה םוחתב הישעת ילעפמ ללוכ ינוריעה הישעתה רוזא .חלמה םיבו רוזאה
.תכתמהו ןוזמה ,ליטסקטה
רועיש,תאז תורמל70-.ה תונש ףוס זאמ לדגו ךלוה ריעב הדובעה ישרוד רפסמ
תונש תליחתב 7%-כ) בגנב תורחאה חותיפה ירעל תיסחי ךומנ דרעב הלטבאה
.יצראה עצוממהמ הובג םלוא ,(90- ה
תבחרהל תועקרק תאצקהבו תוישעת קראפ תמקהב תלפטמה תילכלכ הדיחי שי דרעל
.םישדח םילועל תיגולונכט הממח ןאכ המקוה ןכ ומכ .תיתיישעתה תוליעפה

.ולש אפרמה תונוכתב עודיה שבי םילקאו,הפהפי ירבדמ ףונ םיבלתשמ דרעב
תורעמהו םיינוינקה םיקוצמה .םיבר םייתוריית תונורתי הל הנקיה המוקימ
תורתסנה
תורייתל ,הדצמל,הדוהי רבדמל התברק .םילייטמ יפלאל הכישמ רוקמ םיווהמ
,םירחאו דרע לת ומכ םיבושח םייגולואיכראה םירתאלו,חלמה םיב אפרמה
.בר יסחי ןורתי הל םינקמ
דקומ אוה ףא הווהמ ,הנש ידימ ריעב םייקתמה ,דרעב ירבעה רמזה לביטספ
.ויבשותל הסנכה רוקמו,ץראה לכמ םירקבמ יפלאל ףסונ הכישמ

:היסולכוא תעונתו םיבשות
עצוממהמ םיהובגה םירועישב ,דימתמ לודיג בצקב תאצמנ דרע תייסולכוא
.םירחאה בגנה יבושיי תא ןייפאמה
.םימעה רבח תונידממו היפויתאמ םיבר םילוע דרעב ועקתשה תונורחאה םינשב
.ריעה יבשותמ 1/5-כ םילועה וויה 90-ה תונש תליחתב

:הריגה וזאמ
80-ה תונש ףוסב .יבויח דרע לש הריגהה ןזאמ היה 80-ה תונש עצמא דע
םיבשות .הבצייתה וז המגמ םלוא ,ריעה תא םיבזועה רפסמב היילע התיה
זכרמל םירגהמ דרע תא םיבזועהמ 2/3-כ .עבש-ראבמ דרעל םירגהמ םיבר
.םילשורילו ץראה

:םיאליג ךתח
םיריעצ הברה :שדח בושייל ינייפוא ליג הנבמ דרעל שי תונורחאה םינשב
.םישישק טעמו תוטועפו

דרעב היסולכוא תועונתו םיבשות רפסמ 1: 'סמ ףרג
(םיזוחאב) :םיאליג ךתח 2: 'סמ ףרג


:'יאופר םילקא'
לופיטל זכרמ ריעב .ולש אפרמה תונוכתב עודי דרע לש שביה םילקאה
.המישנ רצוקמ םילבוסה םייטמסא םידליב
'הקורוס' ח"יב םע ףותשב לעפיש ,המטסא ילוחל זכרמ ןאכ םיקהל הנווכ שי
.הז םוחתב םהב ושעיש םירקחמב רזעייו ,ןוירוג-ןב תטיסרבינואו

:הביבסה תוכיא
הרימשל רושקה לכב תודסומהו םיבשותה לש ההובג תועדומ תמייק דרעב
.התביבסבו ריעב הביבסה תוכיא לע
הכרדהבו הרבסהב ,ךוניחב :הז םוחתב תובר תלעופ דרע לש תיתביבסה הדיחיה
.ינש דצמ ,הליעפ תוברועמבו ,דחא דצמ
רוזא - םייתביבס םיטנמלא ןובשחב וחקלנ ריעה חותיפבו ןונכתב םג
טלמ לעפמ תמקה דגנ העינמ תולועפ ושענו בושייהמ קחרה םקוה הישעתה
,ריעל ךומס תובצחמ תמקהו םיטפסופ תיירכ דגנו בושייל ךומס לודג
.הב ריוואה תא םהזל תולולעה
םיקהל היריעה תנווכבו ,תכתמ תואטורג לש תלוספ ףוסיאל רתא דרעב
.ץראב ידוחיי רוזחימ קראפ ןאכ