דרעב היסולכוא תועונתו םיבשות רפסמ 1: 'סמ ףרג

(םיזוחאב) :םיאליג ךתח 2: 'סמ ףרג