בגנה תריב - עבש-ראב

:יללכ עקר

הפוקתב .(תיתילוקלכה הפוקתה) ס"הנפל 5-ה ףלאהמ דוע ריעה לש הידירש
,תרצובמו הקזח ריע עבש-ראב התיה(ס"הנפל 7-10- ה תואמ) תילארשיה
תיטנזיבה הפוקתב .השדחה ריעל ךומס אצמנה ,עבש-ראב לתב ההוזמ המוקימו
,ץראל םיברעה תשילפ םע .םוקמב לודג בושיי היה (נ"הסל 7-4- תואמ)
ידי-לע שדחמ המקוהו ,הנש 1,500-כ ךשמל עבש-ראב השטננ ,הריפסל 7-ה האמב
יבושיי ןיערג ןאכ היה ,ןכמ רחאלש םינשה 50 ךשמב 1900. תנשב םיכרותה
םיוודבה יטבשל רחסמו םיתוריש זכרמכ דקפיתו םיבשות 500-כ הנמש ,ןטק
.בגנה בחרמב
ירוזאו םירוגמ תונוכש הב ומקוהו תוריהמב ריעה הלדג הנידמה םוק ירחא
(.םיתורישו רחסמ ,הישעת) םירחא דוקפית
תילהנימה תוליעפה תא זכרמה ינוריע דקומכ עבש-ראב החתפתה םינשה ךלהמב
.רוזאה לש תילכלכהו


:תיכרות-תינאמ'תועה הפוקתב עבש ראב תמקה

יתשל ,םינמרגה םתירב-ילעבו םייכרותה תונוטלשה ידי-לע המקוה עבש-ראב
:תורטמ
תא לידגיש ,ינוריע עבק-בושיי וזכרמבש ,שדח ילהנימ זוחמ רוציל 1.
.םירצמ םע תינאמ'תועה הירפמיאה לובג תא קזחיו בגנב הטילשה
,יכרותה רטשמה יקוח תא ףוכאל ,םידדונה םיוודבה יטבש לע טלתשהל2.
.םיסימ םהמ תובגלו םתוא בשייל

םימ תוראבל ךומס ,עבש-ראב לחנ קיפא דיל ,עבש-ראב תעקבב המקוה ריעה
הזעל ,דחמ םילשורילו ןורבחל תיזכרמ םיכרד תמוצ לעו ,םיכרותה וחדקש
םיכרות םיסדנהמ ידי-לע הננכות ריעה .ךדיאמ,םירצמ לובגב הנצינלו
תובוחר - רמולכ ',ברעו יתש' לש תנוכתמב ,םנוד 500 לש חטש לע םינמרגו
.הרשי תיווזב הז תא הז םיצוחו בחורלו ךרואל םיחתמנה ,םירשי
ריעב השענה לע תולק רתיב חקפלו טולשל ןוטלשל רשפיא הז גוסמ ןונכת
ןונגסב שודיח תניחבב היה רבדה.תיברימ תוריהמב הב הדוקנ לכ לא עיגהלו
תינוכית-חרזמ ריעל המוד הניא עבש-ראב ןכלו ,ןוכיתה-חרזמב םירע לש היינבה
.תינייפוא
ןומרא ןוגכ ,םימישרמו םילודג רוביצ ינבמ ריעב המיקה תיכרותה הלשממה
.דועו םייוודבה םי'חיישה ינבל רפס-תיב ,היריע תיב ,דגסמ ,לשומה
לצה תא תוברהל תובוחרב םיצע ועטנו תובר םימ תוראב ורפח םג םיכרותה
.הפושחה ריעב יונהו
לש תיאבצה התובישח הלדג 1917-1914, ,הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב
תליסמ הללסנ .םירצמ תיזחל האיציל תונגראתה סיסב התוויה איהו ,עבש-ראב
םיכרד וללסנ ,תבכר תנחת הב המקוה ,יניסלו עבש-ראבל קרוש לחנמ לזרבה
.למשחו םימ תקפסאל תוכרעמ ומקוהו
31.10.1917-.ב ,יבנלא לרנג לש ודוקיפב ,יטירבה אבצה ידי-לע השבכנ עבש-ראב

ינוטלש ,ינוריע זכרמכ עבש-ראב לש הדיקפת םצעתה יטירבה ןוטלשה תפוקתב
תודסומ ומקוהו ,הכאלמ-יתבו םילעפמ ודסונ ריעב .בגנה בחרמב ילכלכו
הנידמה םוק ינפל .וללסנ תוישאר םיכרדו וחדקנ תופסונ תוראב .רוביצ
.םירצונ םטועימו םימלסומ םבור ,שפנ 6,500-כב ריעב היסולכואה הכרעוה


:עבש ראב לש תונושארה היתונוכש - "םינג ריע" תינכת

':םינג ריע' לש ןויער לע הססבתה 50-ה תונש תישארב ריעה לש ראתמה תינכת
(,רזע-יקשמ) םיחותפ םיבחרמו קרי תועוצר תופקומ ,תויאמצע תויתנוכש תודיחי
(.ר"עמ) ריעה לש ישארה םיקסעה זכרמ תרשמ םלוכ תאש
היגולואידיאה תא המאת 'תינוריע הביבס ךותב תירפכ הריווא' לש וז הסיפת
,םיתורישו רחסמ לע תססובמה ,הפופצהו הלודגה ריעב התארש ,תינויצה
.יחרכה ער
':םינג ריע' לש םייזכרמה תונויערה ורבסוה 1951, ,תיצראה ראתמה תינכתב
יכרוצ תא ליעי ןפואב תוקפסמה ,(תונוכש) תויאמצע תודיחימ בכרות ריעה"
.יתרבחהו יתחפשמה הנבמל םאתהב םינווגמ ויהי (הנוכשב) רוידה יתב .היבשות
זכרמב אצמיי ריעה זכרמ .םייזכרמ תומוקמב ומקוי םיקסעו רוביצ-יתב
,םינסחמהו רחסמה יתב ,םיקנבה ,קסעה יתב םג ואצמיי ןאכ .תונכשה תודיחי לכ
..."רוביצ ינבמו הרבח יתב
לש תונושארה תונוכשה 50-ה תונשב ומקוה ',םינג ריע' תינכת יפ-לע
ונייפואש ,תויתנוכש תודיחי ומקוה הקיתעה תיכרותה ריעל ןופצמ .עבש-ראב
תדיחיל ר"מ 30-כ) םחטשב םינטק ,םייתמוק-ודו םייתמוק-דח םיתב לש היינבב
'.רזע-יקשמ' םהל םיכומסו ,תיסחי לודג חטש לע םיסורפ םלוא ,(םירוגמ
תא םיבשותל וקפיסש ',תוינק יזכרמ' ומקוה וזכ תיתנוכש הדיחי לכ בלב
לש ישארה םיקסעה זכרמכ השמיש הקיתעה ריעה .םהלש םייסיסבה םיכרצה
םייסנניפהו םיילהנימה םיתורישה רתי םג ומקומ הבו ,('ר"עמה') הלא תונוכש
.ריעה לש
ברה ןרוזיפ :תויפיצל םאתהב וחתפתה אל עבש-ראב לש תונושארה היתונוכש
למשחו בויב תכרעמ ,םימ תקפסא ומכ ,ריעה לש תיתשתה תואצוה תא רקיי
םילודגה םיקחרמהו ,םייתנוכש הפשא ידקומל וכפה רזעה-יקשמ .םישיבכ חותיפו
'תינוריע תוברת' תוחתפתה ובכיע ,ינוציקה ירבדמה םילקאהו תונוכשה ןיב
.םינושה ריעה יקלח ןיב יסיפו יתרבח שוביגו הליעפו תימניד
תונוכשה לש שדוחמ ןונכתל 50-ה תונש ףוסב ןונכתה ימרוג וכרענ ךכמ האצותכ
ןווגמ סולכיא ,רתוי םילודג םיתב :ויה וירקיעש ,ריעה לש תונושארה
תמקהו םיתורישהו תויתשתה תמר רופיש ,רתוי הפופצ היינב ,םיבשות לש
הניחבמ רתוי םימאתומו רתוי םילודג ,ההובג המרב םייתנוכש תוינק יזכרמ
.םייתנוכש עונלוק-יתב ףא ומקוה הלא םיזכרמב .ירבדמה םילקאל תינוטקטיכרא
,תוקיתווה תונוכשב היסולכואה תונקדזה ךילהת בקע 70-,ה תונש ךלהמב
תונוכשב ומקוה ,היינבה תא ןהב ףפוצלו תונוכשה תא 'ריעצה'ל תנמ-לעו
םידלי םע םיריעצ תוגוז ידי-לע וסלכואש ,תומוק 4-ו 3 ינב םינוכיש
.םינטק


:םויכ עבש-ראב

300-כל םיתוריש תקפסמ איהו ,םיבשות 170,000-כ םויכ םייח עבש-ראבב
.התביבסבו הב םיררוגתמה ,שפנ ףלא
זוחמב םילפטמה הלשממה ידרשמ לכ הב םימקוממו זוחמ ריע תשמשמ ריעה
,הקוסעת תוכשל ,טפשמ יתב :להנימו רוביצ תודסומ םילעופ םדיצל .בגנה
תשמשמ עבש ראב.דועו ל"הצ לש םורד דוקיפ תדקפמ ,הרטשמ ,סויג תכשל
זכרמה םשארבו ,םימדקתמ ריעב תואירבה יתוריש.בגנה יבשותל יאופר זכרמ
.ולש ץוחה תואפרמו 'הקורוס' יאופרה
םיטנדוטס12,000- כ הב םידמולו הטיסרבינוא ןאכ המקוה הימדקאו ךוניחה םוחתב
התוחתפתהל תיתועמשמ המורת הטיסרבינואל.דומילה ימוחת לכבו ,ץראה יבחר לכמ
הללכמה ,ךוניחל ייק תללכמ :ריעב תוייוצמה תוללכמה םג .עבש ראב לש
הינסכא תווהמ ,תיתוזח תונמאל הללכמהו להנימל הללכמה ,תיגולונכטה
.בגנה יבחרמ םיפסונ םידימלת יפלאל
ןוירוטבסנוקו ,הטיינופניס ,ינוריע ןורטאית ,הפינע תיתוברת תוליעפ ריעב
.ינוריע
תונוכש הב ומקוה .יתועמשמ ןפואב עבש-ראב הלדג םינורחאה םירושעה ינשב
יפלא תורשע וטלקש ,הנופצבו ריעה ברעמב רקיעב,ינרדומ ןונכתב ,תושדח
,לזרבה תליסמל רבעמ המקוה תפסונ הנוכש .םיריעצ תוגוזו םישדח םילוע
.ןוירוג-ןב תטיסרבינואל ךומס
,הפופצה הקיתעה ריעב חתפתהש ,(ר"עמה) ריעה לש ישארה םיקסעה זכרמ
םהילא ופסונו ,הקיתעה ריעל ןופצמ ומקוה םיבר םיקסע.ותויזכרממ דביא
תושר ,תוברתה לכיה ,תורדתסהה ,היריעה,טפשמה-יתב :םיבר רוביצ ינבמ
.הלשממה ידרשמו תוינק יזכרמ תיזכרמה םיסובטואה תנחת ,םיקנבה ,רודישה
ריעב ומקוהש ,םיירוטסיהה םירתאהו םינבמה רומישל תינכת השבוג ,ליבקמב
.האמה תליחתב הקיתעה


:עבש-ראבב הקוסעתה
רושעב .בגנה רוזאב םיקסעומה לכ ךסמ תיצחמכ םיווהמ עבש-ראב יבשות
רועישב היילע תמייק .ריעה לש הקוסעתה ליפורפב םייוניש ולח ןורחאה
,הישעתב םיקסעומה רועישב הדירי שיו,םיירוביצ םיתורישבו היינבב םיקסעומה
ירוזא דקומ הווהמ ריעהש ,הדבועה תא ףקשמ הז הנבמ.רחסמו ,הרובחת ,למשח
ינש ,השעמל .הל הצוחמו ריעב תררוגתמה הבר היסולכואל םיתוריש ןתמל
תוחתפתה .םינושה םיתורישה יפנעב םיקסוע עבש-ראבב םיקסעומהמ שילש
.ריעה לש התובחרתהו התוחתפתה תא תאטבמ יוניבה ףנע

1989: - עבש-ראבב הקוסעתה תוגלפתה 1: 'סמ ףרג

(:םיפלאב) עבש-ראבב היסולכוא 2: 'סמ ףרג


:עבש-ראב לש ןיוולה יבושיי

,םהב תידוהיה תובשייתהה תא ריבגהלו בגנב םיילוש ירוזיא קזחל הרטמב
תיטרפו תידסומ המזוי לע םינעשנה ',ןיוול יבושיי' עבש-ראבל ךומס ומקוה
םהו ",ךתיב הנב" תטישב םיבשייתמל תועקרק הצקמ הנידמה רשאכ,תבלושמ
.םיבושייה לש חותיפה תולע תא םינמממ
םהו ,עצוממה ןמ הובג ילכלכו יתרבח בכרהב םינייפואמ ןיוולה יבושיי
.תיסחי ההובג המרב היסולכוא םיכשומה ,םייתרקוי םיבושייכ םיספתנ
,םירומא ויה - רתימו םיבהל ,רמוע :עבש-ראבל ךומס ומקוהש ןיוולה יבושיי
.ץראב םירחא תומוקממ תיתוכיא הייסולכוא בגנה לא ךושמל ,ראשה ןיב
תיתרבח הניחבמ םהב ןומטה לאיצנטופהו עבש-ראבל םתבריק בקע ,לעופב
.עבש-ראבמ תססובמ היסולכואל אקווד הכישמ דקומ הלא םיבושיי וויה ,תיתוברתו
.ריעה לש תיתרבחהו תילכלכה התשלחהל ומרג ךכב
ןיב ענ םלדוג .תיסחי ריהמ בצקב וחתפתה עבש-ראב לש ןיוולה יבושיי
תימוי העיסנ) 'תוממוי' חווטב םיאצמנ םלוכו , תוחפשמ 1,500-ל 500
יבושיי םיווהמ הז ןבומב .עבש-ראב ריעה ביבס ,(הרזחבו הדובעל תיבהמ
.עבש-ראב לש םירברפ םצעב ןיוולה

:םה עבש-ראב לש ןיוולה יבושיי 3
בסוהו ,םידבוע בשומכ ,עבש-ראבל חרזממ מ"ק 7 50-,ה תונשב דסונ - רמוע
.תוחפשמ 1,500כ םויכ הנומ .יתליהק בושייל 60-ה תונשב
תיחרזמ-תינופצ מ"ק 18-כ ,ןורבח-רה םורד תודרומ לע 1984 תנשב םקוה - רתימ
.םדקתמ חותיפ ךילהתב אצמנו תוחפשמ 1,000-כ םויכ הנומ.עבש -ראבל
זכרמל ישארה ריצה לע ,עבש-ראבל ןופצמ מ"ק 15 1986, תנשב םקוה - םיבהל
תוחפשמ 750-ל הבחרה לש ץאומ ךילהתב תאצמנו תוחפשמ 500 הנומ .ץראה
.תופסונ


בגנה לש ןילופורטמה - עבש ראב

תינילופורטמ ריע ןנכתל ודיקפתש ,הרוזאלו עבש-ראבל ןונכת תווצ םקוה הנורחאל
םייתוברת ,םייתקוסעתו םיילכלכ םיטביהב רוזאה לש ינללוכ ןונכת לע שגד ךות
תירוזא ריעכ ולוכ רוזאה גהנתי 'תינטילופורטמה ריעה' תרגסמב .םייתרבחו
,תואירב, תוברת ,ךוניח יתוריש תלבקל עבש-ראבל ועיגי םיבושייה לכמשכ ,תחא
.להנימו רחסמ
ןילופורטמל עבש-ראב בחרמ תכיפה איה םיננכתמה ברקב םויה תחוורה הסיפתה
זוכירל דגנ לקשמ הווהיש ,םילשוריו הפיח ,ביבא-לת ירחא ,ץראב יעיברה
.ץראה זכרמב ףופצה היסולכואה
חותיפה יכילהת תא תוזחל הסנמה 2020, תינכתב יוטיב ידיל האב וז הסיפת
1.2 - כ תע התואב בגנב םייופצ ,תינכתה יפ-לע .האבה האמב לארשי לש
.םיבשות ןוילימ
,םיתורישה תמר רפושת ,רוזאה תויתשת חותיפב םיפסכ ועקשוי ,וז תרגסמב
תואירב יתוריש וחתופיו ,םישדח הקוסעת תורוקמו תומכחותמ תוישעת ומקוי
.ויבשותו רוזאה תחוורל תוחתפתה לש הקימניד רוזאב רצווית .םימדקתמ
הפצמ,םחורי,הנומיד,דרע - תובורקה חותיפה תורייע תא לולכי "עבש ראב ןילופורטמ"
תובשייתהה תאו,עבש ראב ביבס ןיוולה יבושי תא,תוביתנו םיקפוא,ןומר
.הילא בורקה בחרמב תירפכה