.1989 - עבש-ראבב הקוסעתה תוגלפתה 1: 'סמ ףרג

.(םיפלאב) עבש-ראבב היסולכוא 2: 'סמ ףרג

.1995 דע 1955 םינשה ןיב עבש ראב תפנב היסולכואה תוגלפתה :3 'סמ ףרג