הנומיד


35-כ ,םיה ינפ-לעמ 'מ 600 הבוגב יחרזמ ינופצה בגנב תמקוממ הנומיד
.עבש-ראבל תיחרזמ-תימורד מ"ק 36-ו חלמה-םיל תיברעמ מ"ק
תלחנ תאזו" 22-20: ו"ט קרפ ,עשוהי רפסב ארקמב הנושארל תרכזומ הנומיד
לובג לא הדוהי ינב הטמל הצקמ םירעה ויהיו ,םתוחפשמל הדוהי ינב הטמ
."הדעדעו הנומידו הניקו רוגיורדעו לאצקב ,בגנב םודא
ינוריע בושיי םיקהל טלחוה 1953, תנשב ,םודס - רמת הלעמ שיבכ תלילס םע
,חונה םילקאהו חלמה-םי ילעפמל תיסחיה הבריקה .עבש-ראבל תיחרזמ שדח
םירוגמ ריעל םוקמ רתאל היה ןויערה .בושייה לש םוקימה ימרוגמ וויה
.ןטקה שתכמבו ןורואב םיטפסופה ילעפמו חלמה-םי ידבוע רובע
(םילוע 120-כ) הקירפא ןופצמ תוחפשמ 36 הפיח למנל ועיגה 1955 רבמטפסב
ריעה יתב תא ונבש ןה הלא תוחפשמ.הנומידב םיפירצל םוי ותואב ורבעוהו
.םוקל הדיתעה
עבש ראבמ הברעה שיבכ תלילסו,הנומידל ךומס יניערג רקחמל הירקה תמקה
ונתנו בושיה לש ילכלכה סיסבה תא וקזיח, 60 - ה תונש תליחתב תליאל
1969. תנשב ריעכ הזרכוהו תוריהמב החמצ הנומיד .וחותיפ ךשמהל הפיחד
עבש-ראב ןילופורטממ קלח הווהמ הנומיד ,תיצראה ראתמה תינכת יפ-לע
ירוזאל התוא תרבחמ לזרב תליסמ '.תורכמה תיישעת חותיפל דקומ'כ תרדגומו
.ךדיאמ ץראה זכרמלו ,דחמ היירכה

:היסולכוא
ךא,ילילש הריגה ןזאמ בקע הגרדהב ריעה יבשות רפסמ תחפ 80-ה תונש לכ ךשמב
םישדחה םילועה,ןכאו.התיסולכוא הלדג,םישדח םילוע תועקתשה בקע הנורחאל
תישילשה ריעה איה הנומיד,םויכ.ריעה תיסולכואב בושח ביכרמ םיווהמ
.בגנב הלדוגב

הנומידב היסולכוא תעונתו םיבשות רפסמ :1 'סמ ףרג

(םיזוחאב) הנומידב םיאליג ךתח :2 'סמ ףרג

:הקוסעת
הנומיד לש יזכרמה ילכלכה ףנעה היישעתה התוויה 90-ה תונש תליחתב
.םירחאה םיתורישה יפנעב 34%-ו היישעתב ודבע ריעב םיקסעומהמ 30% -
םיקסעומ וב ,השבלההו ליטסכטה אוה ליבומה היישעתה ףנע ,המצע ריעב
היישעת .ליטסכט ילעפמ 5 םנשי ריעב .הנומידב היישעתה ידבועמ יצחכ
התוליעפ .םיילכלכ םיישקב םויכ תאצמנ ,תודבוע םיידי תריתע איהש ,וז
םילטבומה רועיש .הלטבאה לגעמל הנממ םיטלפנ םיבר םידבועו תמצמטצמ
הובג זוחא והז.הדובעה חוכמ 10%-כ אוה 90-ה תונש תליחתב הנומידב
.יצראה עצוממל האוושהב
1/3-כ קיסעמה תימיכה היישעתה ףנע אוה הנומידב ףסונ ליבומ יתיישעת ףנע
לארשיל םילקימיכ ילעפמב םיקסעומ םיבר םיבשות.היישעתב םיקסעומה לכ ךסמ
ביכרמ הווהמ ,הקינורטקלאה ףנע םג .(םתור רושימבו ,סאלקירפב ,חלמה םיב)
.בושייה תקוסעתב בושח
םיקסעומה רפסמו ,היצמוטואו תולעייתה לש ךילהת לח הלא םיפנע ינשב
ףוחל תונושה תורייתה תורגסמב םג םיקסעומ םיבר םיבשות .ןטקו ךלוה םהב
.חלמה םי
יעוצקמ רגתא םיעיצמה,רתוי םימכחותמ,םישדח הקוסעת תורוקמ חתפל תנמ לע
,הנומידל ךומס, םקוה ,ובש םיריעצל רקיעב,בושיה יבשותל התואנ הסנכהו
קלח קפסי הז קראפש הווקת שיו ,'רמת' קראפ - עדי תוריתע תוישעת קראפ
.הנומיד יבשות לש הדובעל שוקיבהמ