הנומידב היסולכוא תעונתו םיבשות רפסמ :1 'סמ ףרג

(םיזוחאב) הנומידב םיאליג ךתח :2 'סמ ףרג