1993 ,הנומיד - יללכ הארמ


1996 ,הנומיד - ירחסמה זכרמה


1996 ,הנומיד - תינוריעה הירפסה


1996 ,הנומיד - הנומיד ינב רכזל הטרדנאה


1996 ,הנומיד - ירוביצ ןג


1996 ,הנומיד - ישארה בוחרה


1996 ,הנומיד - "םיכרד" תיינסכא


1996 ,הנומיד - "ןתיכ" לעפמ


1996 ,הנומיד - תושדחה תונוכשה


1996 ,הנומיד - ירוביצ ןג