תליא

תליא לש המוקימ
ץרפמה .תליא ץרפמ ףוחל ,לארשי תנידמ לש ימורדה הצקב תנכוש תליא
.ברע יאה-יצח ןיבל יניס רבדמ ןיב הדירפמה הכורא םי ןושל הווהמ

םיאשנתמה ,טינרגה ירה - הברעממ .םירה תפקומו ףחס תפינמ לע היונב ריעה
םיאשנתמה ,םודא ירה - החרזממו ,םיה ינפ-לעמ 'מ 800-כ לש הבוגל
.'מ 1,500 לש הבוגל
ןווגמו ידוחיי ףונ םירצויה ,דוסי יעלסו עקשמ יעלסב רישע רוזאה
.הז םוחתב רקחמל בחרנ רכו
הוושמה-וק רוזאמ ערתשמה ,יאקירפא-ירוסה רבשהמ קלח םיווהמ ץרפמהו הברעה
.ןופצב היכרות דעו ,םורדב הקירפאב
.היחמצו הגד ,םיגומלאב רישעו קומע ,יפורט - םיה
.ברעמ-םורד - חרזמ-ןופצ ןוויכב ,תויתשבי ןבורב - תוחורה
.םירצק םירטממב ןייפואמו ,מ"מ 25 - ךומנ - הנשל םיעקשמה עצוממ
.תומיטא לש הובג םדקמ םע עקרק בקע תונופטשל הייטנ
.רוונסמ רואו קבא ,שבויו םוחב ןייפואמו השק - תליאב םילקאה

םינושאר םימי
,לארשיו ןדרי ,םירצמ תולובגה שלושמב רמשמ תנחת תובר םינש השמיש תליא
.'שרשר םוא' התנוכו
הררחוש ,'הדבוע עצבמ' תרגסמב 1949, ץרמב ,תואמצעה תמחלמ ךלהמב
.ל"הצ תוחוכ ידי-לע תליא
םילייח ץמוק .השדחה תעב תליא לש הבושיי ךילהת ,השעמל ,לחה הז בלשמ
.תליאל םימה תורוקמ חותיפב וקסעו םוקמב וראשנ הסדנהה ליחו םיה ליחמ
תודוקנמו ץראה זכרממ םירטמוליק תואמ תקחורמו תדדובמ התיה הדוקנה
התוולו ,תועש 14-12-כ הכרא תע התואב תליאמ העיסנה .תורחא בושיי
.הקפסא םע סוטמ ריעל עיגה עובשל תחא .תושק תוינוחטב תויעבב
לחוהו ,('םחול יצולח תוריש') ל"חש ישנא םוקמל ועיגה 1950 תליחתב
,הלשממה ידרשמ ',ם"קש'ה - םינושאר םיפירצ ומקוה .גידה ףנע חותיפב
לע תימשר זרכוהו תונושארה תורידה ונבנ ןכמ רחאל םייתנש .ראודה
עצבמ' .ענמתב תשוחנה תורכמ ולעפוה 50-ה תונש עצמאב .תליא למנ תמקה
וויה ,תליא - ןומר-הפצמ - עבש-ראב שיבכ תלילסו 1956 תנשב 'שדק
התנמו ,ריעל תליא הזרכוה 1959 תנשב .תיבושייה התוחתפתהב ןויצ תדוקנ
.םיבשות 4,000
םיניינב ומקוהו םינשי םינבמו םיפירצ תסירהב לחוה 60-ה תונש תליחתב
תינכת השבוג 60-ה תונש ףוסב .םילקאה יאנתל םימאתומ ,תומוק-יבר
הנבמ תריצי ,הכילה יקחרמ תלבגה :ויה היתונורקעש ,השדח ריעל ראתמ
בלתשמה ןונכתו םילקאה יאנתל םימיאתמה םירמוחב שומיש ,ףופצ ינוריע
.התביבסו ריעה לש תדחוימה היפרגופוטב

תינוריעה תוחתפתה
:םיליבגמ םימרוג
.םישק - תליא ריעה תיינבל דוסיה ינותנ ,המילקאו המוקימ עקר לע
.םוחה תלקהל םיינוריעו םיינונכת תונורתפ םיבייחמ םיימילקאה םיאנתה
םימיאתמה םיחטשהו ,הלודיגב םיעגופ םינימז םימב רוסחמהו םיעקשמה טועימ
,יאלקח ףרוע רדעהו הייסולכוא יזכרממ הקוחיר .םילבגומ - היינבל
.ינוריע חותיפ לע םה ףא םישקמ - ההובגה םיתורישה תולעו
תליאש ,העבק הנושארה ראתמה תינכת .למנה ביבס התישארב החמצ תליא
תונביהל הדעונ ריעה .ףרוח תורייתו גיד ,אוביל למנ יתוריש לע ססבתת
םילקאב הכילהה יקחרמ תא רצקל תנמ-לע ,רשפאה לככ ההובג תופיפצב
ביטו םימב רוסחמה בקעש ,םיחותפה םיחטשה תא םומינימל םצמצלו ,השקה
.היחמצב םתוסכל השק ,עקרקה
.תועבגה לע,ץרפמל ברעממ תורוזפ תליא לש היתונוכש
הכילה יקחרמ :םיאבה תונורקעה ידי-לע התחנוה תושדחה תונוכשה תמקה
םיחטשמ תריצי ,הבוגל היינב ,םיחותפ םיחטש טעמ ,םירצק רתויש המכ
םיתוריש ,םירוקמ תונולח ,םיבוט רורוויא ינוויכ ,הריהב היינב ,םילצומ
.ןמצע תונוכשב םייתליהק
,בשותל םיתורישב ןווגמ ,תיתרבח תיזיפ שגפמ תדוקנכ שמשמ ריעה זכרמ
תוברת ידקומבו ימוקמ ןוטלשו לשממ ידרשמב ,םיקסעו רחסמ יתורישב
.ההובג המרב רודיבו
םיבשותל םינווגמ הכישמ ידקומ לולכיו ריעה זכרמב ןנכותמ יזכרמ קראפ
ישרגמ ,חרקה לע הקלחה ,קראפ-הנול ,ינטוב ןג ,עדימ יזכרמ - םירייתלו
.שפונ תורידו טרופס

תוריית
םוקמ' שמשמו ,ףרוחב חונ המילקא .תקהבומ תוריית ריע לש םינותנ תליאל
םע ביהרמ ץרפמ תליאל .הרקה הפוריאמ הילא םירהונה םירייתל 'טלפמ
ידוחייו רישע ןווגמ ובו ימימ-תת םלועב ןייטצמה ,תוחונ 'פמט לעב םי
.םלועב םיפיהמ ,םיגומלאו םיגד לש

רוזא.התלכלכב יזכרמ ףנעכ תואנולמו תוריית לע םויכ תססבתמ תליא
ףוחב ,ץרפמה ךרואל - ךשמהבו ,ינופצה ףוחב יוצמ ירקיעה תורייתה
ןולמ יתב ללוכו ,היינבו חותיפ תפונתב אצמנ ינופצה ףוחה'.גומלא'
,למנה לש וחטש תא םצמצל םיצמאמ םישענ ,ליבקמב .הנוגלו ההובג המרב
.ףונו עבט יכרע לע הרימש ךות ,וכרואל ימורדה ףוחה תא חתפלו

היישעת
םייתביבס םיעגפמ .םהזמ יתלבה היפואב הנתומ תליאב היישעתה חותיפ
רפסמב ןיחבהל ןתינ .תורייתמ תמייקתמה ריעל םיילכלכ םיקזנ םשוריפ
:תליאב הישעת יגוס
;תונוכשה תודיחיל םיכומסה הכאלמ יתב -
- ;ינופצה רוזאב הלק הישעת -
;תליא למנל ךומס - הדבכ הישעת
העיגפמ ענמיהל הרטמב ,ריעל ןופצמ םירטמוליק 'סמ - תמהזמ הישעת -
.הביבסבו עבטב ,ריעב
חפנ ,הובג רכשה ביכרמ ןהבש ',תויקנ' תוישעתל תופידע הנתינ תליאל
הישעתל יוניב תיתשת ןאכ תמקומ .הכומנ הלבוהה תולעו , ןטק רצומה
'.ודכו בכרה ףנעל םיביכר ,םיינורטקלא םיביכר ,הנכות יתב ןוגכ תמדקתמ

עקרק ישומיש לע קבאמ
השק תורחתב הוולמה,חותיפו יוניב תפונת תליא העדי תונורחאה םינשב
תימוקמה המרב םיבר םיכרצו,הרצקו הרצ ףוח תעוצר תליאל.עקרק ישומיש לע
לובג ףוסמ,הפועת הדש ,יאבצ למנו יחרזא למנ ,תבכר תליסמ :תימואלהו
יכרצ - םלומו .רקחמ ינוכמ ,עבט תורומש ,טפנ ףוסמ ,יחרזאו יאבצ
.טרפה תחוורל תגאודה ,תחתפתמ ריע
:לשמל, םיסרוטניא ידוגינב ,תחא אל ,םיוולמ הלא םיכרצ
;עבט תורומשבו הצחר יפוחב םיעגופ םייאבצ םינקתמו טפנ למנ תלעפה -
'.וכו ינוריע חותיפ ןובשח לע אב םייתוריית םינקתמ חותיפ -

השדח ראתמ תינכת
,םירחאו הלא םיטקילפנוק םע דדומתהל הסנמ,תליא לש השדחה ראתמה תינכת
.הנידמהו ריעה יבשות תחוורל
היהיו ,ץאומ ןפואב חתפתהל דעונ ,ץראב ולדוגב ישילשה ,תליא למנ
םיקהל תורשפאה תלקשנ .םיטפסופ אוציל למנו תימורד חוכ תנחתל סיסב
.ןדרי לובגל ךומס ,ףסונ הלעת למנ
תינופצ מ"ק 10-כ ,הנורבע-ןיעל רבעוי ,ריעה בלב אצמנה ,הפועתה למנ
םיבשותל םיתוריש ללוכה ,ישאר ינוריע זכרמל ךופהי הנפתמה חטשהו ,תליאל
.םירייתלו
ךרד םיל תונוכשהמ העונת רשפאתש םיכרד תכרעמ םקות ,תינכתה יפ-לע
תונוכשה תא רבחיש יזכרמ קראפו ,םילצומו םירירק ,םיקורי םיליבש
.םיה לא

הייסולכואה בכרה
תומוקמ רצוי ,תודבוע םיידי לש בר רפסמ שרוד תליאב תורייתה חותיפ
ןיבמ הדובעה ישקבמ לאיצנטופ .ריעה תייסולכוא לודיגב עייסמו הקוסעת
תשייואמ ,ךכמ האצותכ.הז םןחתב קושה תושירדל סחיב ןטק ריעה יבשות
ילעב ץוח יבשות ידי לעו ץראה ןופצמ הייסולכוא ידי-לע,וז השירד
.רז ןוכרד
.תליאב ינמז יפוא תלעב הייסולכוא תוחתפתהל םידע ונא תונורחאה םינשב
רוקמ שמשמ הלודיגו ,ריעה תייסולכואמ 1/4-כ םויכ הנומ וז הייסולכוא
.היבשותלש םייחה תוכיאב העיגפו םייתרבח םיתומיעל

ירוזא הלועפ ףותיש
הבקעו תליא .םירצמו ןדרי ,לארשי :תונידמ 3-ל שגפמ שמשמ תליא רוזא
םיבושייה ןיב ןילמוג-תקיז תמייק .תויחא םירע יתשכ ,וז דצל וז תונכוש
.הביבסה תוכיאו תורייתה ,הלכלכה ימוחתב הלאה
תריציל םרות ,םידדצה ינשב ,ץראה זכרממ קוחירהו םייזיפה םיישקה
םוהיז ךילהתב אצמנ תליא ץרפמ .םירעה יתש ןיב הלועפ ףותישלו רשק
ילכלכה ומויקל סיסבה תא סורהל לולע רבטצמ קזנו ,ךשמתמ יגולוקא
םויכ אצמנ - ןדריבו םירצמב ,לארשיב - ץרפמה רוזא לכ .רוזאה לכ לש
ןדרי ןיבל לארשי ןיב םולשה ימכסה תובקעב .חותיפ לש ץאומ ךילהתב
לאיצנטופה תא שממל הרטמב םידדצה ןיב הלועפ ףותיש קזחתמ,םירצמו
:םיפתושמ םינקתמו תופתושמ תויתשת לצנל תורשפאה תקדבנ . רוזאב םולגה
םוחתב הלועפ ףותיש ,לזרב תוליסמו םישיבכ ,םייריוואו םיימי םילנימרט
.דועו תורייתה םוחתב םיפתושמ םיטקייורפ חותיפ,הקוסעתה