הבקעו תליא ףוח


1998 ,תליאב ימיה הפצמ


1998,תליא


תליא ,בא תינכת




תליאב וידה לגד תטרדנא