לארשיב תושדח םירע.ג

יבושייה ךרעמה רשאכ ,ןונכת תופנ 24-ל ץראה הקלוח תינכתל םאתהב
הנבמ לעב יבושיי ךרעמ :היכרריהה ןורקע יפ-לע ןנכות הפנ לכב
.גרודמ

:םיבושיי לש תוגרד שמח ועבקנ

יגרדמה ןורקעה יפ לע לארשיב םיבושיה ךרעמ ןונכת - 2 רפסמ םישרת

500-400-כ ויבשות רפסמ .יבושייה גרדמה סיסב תא הווהמ - רפכה
והז .בשומהו הצובקה :םיירקיע םייתרבח םינבמ ינש ובו ,שפנ
.ידוסיה יאלקחה אתה

םירושקה (5-3), םידחא םייאלקח םיאת 'וכותב' דחאמ - ירפכה זכרמה
ליכי .שפנ 2,000-כ ללוכה ויבשות רפסמ .ףתושמ םיתוריש זכרמל
,הלק היישעת ,םינסחמ ,היפאמ( םירפכה לש םייקשמה תודסומה תא
םג שמשל לוכי םירפכה דחא ).רוביצו ךוניח תודסומ ,רוריק-יתב
.הז זכרמכ

רפסמב 20-כ ,ותביבסב םירפכ תורשע תרשמ - ירפכ-ינוריע זכרמ
ויבשות רפסמ .היישעתו רחסמ ,תוברת ,קשמ יתורישב ,שפנ 15,000 -
,םיירוזא הכאלמו תוריש תודסומ וב ונכושי .שפנ 12,000-6,000
,ךוניח-יתבל זכרמ ,הביבסה תרצות לע תססובמה תיאלקח היישעת
.הלהנמלו תואירבל ,רחסמ תודסומל

הווהמה ,ןונכתה תפנל תישאר ריע .הפנה זכרמ - תינוניב ריע
תודסומ וזכורי ןאכ .םיבשות 100,000 דע הנמיש ,םלשומ ילכלכ רוזא
.תירוזא היישעתו הכאלמ ,הרבחו ךוניח ,האופרו הלהנמ ,םיקנבו רחסמ
,תיצראה היישעתה תטילק - וז ריע לש םיבושחה םידיקפתה דחא
.התושרל תועקרקה תדמעהו ,םילודגה םיינוריעה םיזוכירה לע הדיבכמה

,ביבא-לת :תולודגה םירעה 3 ורדגוה וז הירוגיטקב - הלודגה ריעה
םייצרא חותיפ ימרוגו םידחוימ םידיקפת ןהל ,הפיחו םילשורי
.םיימואלניבו

ןושארה סופיטהמ בושיי :השעמל םיחתופמ ויה תינכתה תנכה תעב
זכרמה רוזאב .הלודגה ריעה - ישימחה סופיטהמ בושייו ,רפכה -
,תובשומה - יעיברה יבושייה סופיטה םג תמייוסמ הדימב חתופמ היה
- בגנבו לילגב - הירפירפה ירוזאב .םדקתמ רויע ךילהתב ויהש
הגרדמו (ירפכה זכרמה) היינש הגרדמ יבושייה סופיטה רסח היה
םירוזאב וננכותש 'תושדחה םירע'ה .ירפכ-ינוריעה זכרמה - תישילש
היצקנופ אלמל תורומא ויה ,('חותיפה תורייע' םימיל ונוכו) הלא
בטיה תבלושמה ,תאזכ תירוזא ריע .ןנכותמה יבושייה ךרעמב וז
ירפכה דסמה לעמ תינגרוא הילוח תויהל הכירצ התיה ,ירפכה הרוזאב
.תולודגה םירעל רשקה תיילוחו
דימ ,השעמל ,לחה לארשי תנידמב תיבושייה תכרעמה בוציע ךילהת
1964. תנש דע ךשמנו הנידמה תמקה םע