:םיילושל ןיערג ןיב ןילמוגה יסחי - תיצראה תכרעמב בגנה.א"י


,'םיילוש - ןיערג' לש רורב הנבמ םינייצמ ירוזאה חותיפה םוחתב םירקוח
,הנידמה זכרמ - ןיערגה .םלועב תובר תוחתפתמ תונידמ הבר הדימב ןייפאמה
עציה :ןיערגה תונורתי םיעודי .םיקוחרה הירפירפה ירוזא - םיילושהו
הובג רכשל ,ילכלכ םודיקל תויורשפא םע ,טרפל תויונמדזה לש רתוי בר
קר אל תתתשומה ,הביציו הבוט תיתרבח תיתשת ןכ-ומכ ;תנווגמ הסנרפלו
םיינרדומ םיכרצ לע םג אלא ,תואירבהו ךוניחה םוחתב םייסיסב םיכרצ לע
םיקוחרה הירפירפה ירוזאב ’.וכו רודיבה ,תרושקתה ,להנימה םוחתב רתוי
תררוש ללכ ךרדב .םיכומנ םודיקה תורשפאו הקוסעתה ןווגמ ,ךומנ רכשה -
.זכרמה יפלכ רוכינו חופיק תושגר םוקמב םיחתפתמו ,תוימיספ לש הריווא םש
,יטילופה םוחתב םייבחרמ ןילמוג יסחי םימייקתמ םיילושה ןיבל ןיערגה ןיב
םיילושה לע ןיערגה תוטלתשה ךילהתב רקיעב םינייפואמה ,יתרבחהו ילכלכה
תוליעפה דקומכ ןיערגה לש ונורתימ תעבונ וז תוטלתשה .הלא םימוחתב
תיירואית' יוניכל התכז וז העפות .הנידמ התואב תיתרבח-תילכלכ-תיטילופה
.( Domination Theory) 'תוטלתשהה
תילוצינ תוטלתשה יהוז .םיילכלכ-םייטילופ םימוחתב הירפירפב טלוש זכרמה
תענומ תוטלחהה תלבק תכרעמ .ומצע תבוטל השעמל לעופ זכרמה הבש ,הייפואב
הבורקה תישונאה תכרעמהו זכרמה קוזיח תבוטל םייטנסרטניא םילוקיש ידי-לע
תרשל תנמ-לע ,ללכ ךרדב ,םישענ הירפירפב חותיפה יכילהת רשאכ ,וילא
זכרמב םיילושה תולת הלדגו תכלוה ךכמ האצותכ.זכרמה רוזא לש םיסרטניא
.ובש תוטלחהה תלבק תכרעמבו
,הירפירפה לש התולשחנו הירפירפל זכרמה ןיב רצונש ילכלכ-יתרבחה רעפה
,תיביטקלס הריגה יהוז .זכרמל הירפירפהמ הריגהל טרפה תמרב םימרוג
תירגתא הקוסעת תשפחמו עוצקמו הלכשה הל השכרש ,הריעצ הייסולכוא רקיעב
הירפירפב .וילא העלקנש תולשחנה לגעממ תאצל תונמדזה תלצנמו ,תנווגמו
הירפירפה,יעבט ןפואב .תינרצי תוחפהו רתוי השלחה ,תרגובה הייסולכואה תראשנ
זכרמה לא םיבאשמ תמירז ,םינטקו םיכלוה חותיפה ייוכיס,שלחהל הכישממ
.לדגו ךלוה ירוזא-ןיבה רעפהו,תקזחתמ

העיבצמ ,לארשי תנידמב יבושייה ךרעמה לשו יבחרמה הנבמה לש תללוכ הניחב
- םיילושו ןיערג לש הנבמ לע הבר הדימב
;ץראה זכרמב ףוחה רושימ רוזא - ןיערגה
.בגנהו לילגה - םיילאירפירפה םירוזאה - םיילושה
,בגנב חותיפה תורייע לש ןבצמ לע הלק אל הנומת ונטטרש םימדוקה םיקרפב
.םירחאה ץראה יקלחב חותיפה תורייע לש ןבצמ תא הבר הדימב תמאותה הנומת
םיעיבצמ הנידמב ירוזא-ןיבה רעפה תקידב לש םוחתב ושענש םינורחאה םירקחמה
םמויק תורמל ,לארשיב הירפירפל זכרמ ןיב םייקה רעפה לש ותובחרתה לע
.םיילאירפירפ םירוזא חותיפו הייסולכוא רוזיפ לש םירהצומ םידעי לש
ןסוסיב לעו ןמויק לע בגנב חותיפה תורייע בור תוקבאנ ןיידע 90-ה תונשב
היישעתהו הקוסעתה ינייפאמ תא ןכל םדוק ונשגדה .הלכלכהו הרבחה ימוחתב
היישעת יפנע ,תנווגמ אלו,תירגתא אל הקוסעת :בגנב חותיפה תורייעב
יתרבחה םוחתב .הכומנ תונמוימבו ךומנ הדובע רכשב םיוולמה ,םימכחותמ אל
,דעס יתורישל םיקקזנה רפסמב יוטיב ידיל אב רבדהו ,לדגו ךלוה רעפה
םינתינה םיתורישבו יצראה עצוממל האוושהב הייסולכואה לש הלכשהה תמרב
.תואירבהו ךוניחה םוחתב הייסולכואל
תריגס,םיהובג הלטבא יזוחא:חטשה ינפ-לע םיאור תוגיאדמה תואצותה תא
עבש-ראבל הירפירפב חותיפה תורייעמ תרגהמ הריעצו הבוט הייסולכוא ,םילעפמ
ןיידע חותיפה תורייעב תמייקה רוכינהו חופיקה תשוחת .ץראה זכרמלו
תיתרבחה התוביציל הקומע הנכס הנומט תרבטצמה תורירמבו הקוצמב .תמייק
.לארשי תנידמ לש
,םיילאירפירפ םירוזא חותיפו ןיסולכוא רוזיפ לש תרהצומ תוינידמ תורמל
םירחא םירוזא ול ומדק .ימואלה תויופידעה םלוסב בגנה חותיפ הדיצה קחדנ
התאר תינויצה היגולואידיאה .ןלוגה-תמרו ןורמושו הדוהי :ומכ ,ץראב
היגולואידיאה .תינרדומ הרבח תיינבל ידעלב סיסב תואלקחב הנידמה תמקה ינפל
םיירפכה םיבושייה וכז הל הרקויהו סוטטסה תא ריעל הקינעה אל תימשרה
תינויצה העונתה לש רוכינה ריחמ תא ומליש חותיפה תורייעש ןכתי .ץראב
.תינוריעה תובשייתהל

:םירושימ ינשב לועפל ינויח ,וז תואיצמב
םיינוריעה םיבושייה לש הכישמה חוכ תלדגהב דקמתהל - ימוקמה רושימב *
תריצי לש ךרדב ,רוזאל םירגהמ לש תיבחרמ הנווכה.םתימדת רופישבו בגנב
תוליעי לש םילוקישל רבעמ ,הרבחהו היישעתה ,הקוסעתה םוחתב הכישמ ימרוג
ןסוסיבב ,הייסולכואה רוזיפ ידעי תגשהב הליעי תויהל היושע ,אדירג תילכלכ
עיקשהל שי.בחרתמו ךלוהה ירוזא-ןיבה רעפה םוצמצבו חותיפה תורייע לש
דימלת לכל הווש תונמדזה תתל שי ךוניחב: בגנב ישונאה םקרמב םיבאשמ
בגנב ךוניחל םיבאשמ תוצקהל שי.זכרמה רוזאב הל םיכוזה הלא ומכ בגנב
שומימב,תיעוצקמ הרשכהב,הרבחבו תוברתב עיקשהל שי.לבוקמש המל הנוש סחיב
.וקוזיחבו ימוקמ ליצנטופ

.הנידמב םייטילופה חוכה ידקומ רוזיבל תעדה תא תתל שי - יללכה רושימב *
תודסומב חותיפה תורייע לש תימוקמה תוגיהנמה לש תולת תמייק םויכ בצמב
םיסרטניא םג .ימואלה םוחתב תוטלחהה ילבקמבו הריכבה תודיקפב ,םייתלשממ
.םיקקוחמה-תיבב גוצייב םלוה יוטיב םילבקמ םניא םיירוזאו םיימוקמ
תוטלחה תלבקבו תויופידעה ירדס תעיבקב רוזאה לש יתימא ףותישל ףואשל שי
הירפירפה ירוזא לש םגוציי תדימ תא ריבגהל שי .ירוזא-ימואלה םוחתב
.תללוכ תיבחרמ-תימואל תוינידממ קלחכ ,םיקקוחמה-תיבב

תובייח לארשי תולשממ .ימואלה תויופידעה רדסל בגנה חותיפ תא תולעהל שי
הנושאר הגרדממ יצולח-ימואל םרוג םילאירפירפ םירוזאב תובשייתהב תוארל
.םחותיפל לועפלו