תורוקמ

ביבא-לת ,ףסאיחא תאצוה ,לארשי לש תיבושיי היפרגואיג / .א ,תרפא .1
.1981
לארשי תא עד ',לארשיב יבושייה םקרימה תוחתפתה' / רזעילא ,סוקצורב .2
,הרבסהה זכרמ
.ג"לשת ,רנזור המלש :ךרוע ;םימוסרפה תוריש
בושיי :ךותמ ',חותיפה תורייע תמקהו בגנה ןונכת' / רזעילא ,סוקצורב .3
תאצוה 1960-1900, בגנה
166-157. 'מע 1985, ,ו"משת ,יבצ-ןב קחצי די
תובשייתהה רקחל רקחמה ,לארשיב תושדח םירע / לאומש ,דקש ;רדנסכלא ,רלרב .4
,תובוחר
1967.
'ב בגנה ץרא ',בגנב םיינוריעה םיבושייה ךרעמ' / הדוהי ,סודרג .5
,(םיכרוע) ילאומש-סודרג
.ט"לשת ,ןוחטבה דרשמ תאצוה
הירפירפל זכרמ ןיב יתיישעתה רעפה' / בקעי יניע ,הדוהי ,סודרג .6
הלכלכל ןועבר ',לארשיב
.1980 רבמטפס 106, תרבוח ,ז"כ ךרכ
',תויסחי תוריחב תטישב ירוזא גוציי' / בקעי ,יניע ,הדוהי ,סודרג 7
,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
.1981 ,היפרגואיגל הקלחמה
םיינוריעה םיבושיב תורומת,דוד ןמוינ,רתסא ןוסניול,הדוהי,סודרג .8
.ןוירוג ןב תטיסרבינוא,ירוזא חותיפל זכרמה תאצוה, 1991 - 1989 בגנב
1983, 1972, רוידהו ןיסולכואה דקפמ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .9
.םילשורי
בגנה-תמרב חותיפ ירע - ןומר-הפצמו הנומיד ,םחורי' / ןושמש ,ינבל .10
-סודרג :ךותמ ',תיזכרמה
588. 'מע ,ט"לשת ,ןוחטבה דרשמ תאצוה ,בגנה ץרא ),םיכרוע( ילאומש
תנגהל הרבחהו רקוב הדש תשרדמ תאצוה,בגנב חותיפה תורייע,בקעי יניע .11
,1986 עבטה
הלכלכל ןועברה :ךותמ ',הדשה ירעב קיסעמכ היישעתה' / ךורב ,סינפיק .12
ז"לשת ,ג"כ ךרכ
1976
בגנה ץרא ',בגנב חותיפה תורייע לש ןתוחתפתה' / לואש ,רבוקרק .13
.(םיכרוע) ילאומש-סודרג ',ב
596. 'מע ,ט"לשת ,ןוחטבה דרשמ תאצוה
םילשורי ,יבצ-ןב קחצי די תאצוה ,בשומ ץראל זחאממ / םולש ,ןמכייר .14
.ט"לשת
'לארשיב היסולכואה ךרעמ לע תושדחה םירעה תעפשה' / הירא ,רחש .15
םירקחמ :ךותמ
.ל"שת ',ז תרבוח ,לארשי-ץרא לש היפרגואיגב
תירוזא-ןיבה הריגהה לש יבחרמה ךרעמה' / לאירבג ,ץישפיל ;הירא ,רחש .16
:ךותמ ',לארשיב
,מ"שת ,םילשורי ,א"י תרבוח ,לארשי ץרא לש היפרגואיגב םירקחמ
.178-153 'מע
בגנה ץרא :ךותמ ',תואיצמו ןוזח - דרע' / הרובד רמ ;ןונמא רענש .17
,(םיכרוע) ילאומש-סודרג ',ב
573. 'מע ,ט"לשת ,ןוחטבה דרשמ תאצוה
בגנה זכרמו בגנה חותיפל תושרה תאצוה1996, בגנל יטסיטטס ןותנש .18
.ןוירוג-ןב תטיסרבינוא-ירוזא חותיפל
םיסדנהמ ל"הת 2, 'סמ ח"וד - תיתשתו הסירפ - בגנה חותיפל תינכת .19
םיל"כנמה תדעו רובע
.1980 רבמצד ,ביבא-לת ,בגנה תיתשת חותיפל
בלושמ ןונכת תווצ '1,סמ ח"וד - תיתשתו הסירפ - בגנה חותיפל תינכת .20
.1979 לירפא