רקוב הדש תשרדמ

םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה
יתביבס ךוניחל האצוה תיב

יניע בקעי :ךרעו בתכ

1996 רבמבונ


תוסחייתהלו תורעהל

yakov@boker.org.il

© All Rights Reserved - Midreshet Sde-Boker 1996 רקוב הדש תשרדמ - תורומש תויוכזה לכ ©

יללכ עקר.א


62% - כ םיווהמה ,ר"מק 13,525 לש חטש לע ערתשמ בגנה
בגנב .םיימואלניבה היתולובגב לארשי תנידמ לש החטשמ
.ץראב םיבושייה ללכמ 16% - כ םיווהמה ,םיבושיי 176
:םיבושיי לש םינוש םיגוס אוצמל ןתינ בגנב יבושייה ךרעמב
,םינוש םייתליהק םיבושיי ,תונטק תורייע ,הלודג ריע
תננכותמ,תיוודב תובשייתה לש תכרעמו םיבשומו םיצוביק
.תננכותמ יתלבו
האוושהב) םיינוריע םיבושייב םיררוגתמ בגנה יבשותמ 82%
.םיירפכ םיבושיב ראשהו ,(הלוכ ץראב 90.5% -ל
ללכמ 9% - כ םהש ,שפנ ףלא 413-כ הנומ בגנה תייסולכוא
.הנידמה יבשות