בגנב תינוריעה תובשיתהה תוחתפתהל ירוטסיה עקר.ב

לארשי-ץראב שבגתה 1948-1918, םינשב ,יטירבה טדנמה תפוקתב
,ןייפאתהו ידקומ יפוא לעב ורקיעב היהש ,ידוהיה יבושייה ךרעמה
רוזאב תידוהי הייסולכוא לש לדגו ךלוה זוכירב ,תיבחרמ הניחבמ
.ףוחה רושימו הלפשה
רוזאב תידוהיה הייסולכואה לש דחוימה לודיגל ירקיעה דקומה
תונש תליחתב .הביבס וחתפתהש םיבושייה תצובקו ביבא-לת ויה ,הז
המצועה זוכיר .לארשי-ץראב רתויב הלודגה ריעה ביבא-לת התיה 30-ה
רויע יכילהת דדוע ,התוא ןייפיאש תיתוברת-תיטילופ-תילכלכה
40-ה תונש תליחתב .הל םיכומסה םיידוהיה םייאלקחה םיבושייב ףא
לש תיכרעהו תיתומכה ותובישח הרבג ,טדנמה תפוקת ףוס תארקלו
ירפכה ופרוע לעו םילודגה םיינוריעה ויזכרמ לע - ףוחה רושימ
רושימ יבושיי .ךרדבש הנידמה לש 'הביל’ה רוזאכו ינויח חטשכ -
תא וטלקו ינטנופסו ץאומ רויע ךילהתב תע התואב ואצמנ ףוחה
,םיקינחמה םייטילופה םיאנתה .לארשי-ץראל םילועה תייסולכוא רקיע
םרוג ושמיש ,יטירבה טדנמה תלשממ לש הילפהה תוינידממ ועבנש
היה וז תוינידמל תפומ .הלא םיינוריע םיזוכיר תוחתפתהל דדועמ
םועז קלחב קר תידוהי תובשייתה רשפיאש (1939), 'ןבלה רפס'ה
.םיקמעהו ףוחה רושימ רוזאב ,ץראה לש
ףוחה רושימ ירעבו הפיחב ,ביבא-לתב וזכרתה טדנמה תפוקת ףוסב
היסולכואה ראש .לארשי-ץראב תידוהיה היסולכואהמ 82%-כ ,ןהל תוכומסה
םיינופצה םיקמעב (11%), םילשוריב זכרתה לארשי-ץראב תידוהיה
,עבש-ראב) הלילד תידוהי תוחכונ התיה בגנב תע התואב .יחרזמה לילגבו
.(תודוקנה 11 ,םיפצמה 3
טדנמה תפוקת ףוסב לארשי-ץראב ידוהיה-יבושייה םקרמה תקידב
םיבושיי תואממ בכרוהש ,ףירח יבטוק יבושיי ךרעמ לע העיבצמ
םילודג םיינוריע םיבושיימו ,הזמ םתייסולכואב םינטק םיירפכ
ונייפיאש ,םיינטנופסה רויעה יכילהתל האוושהב .הזמ ,תיסחי
תודסומה ידי-לע ירפכה רזגמה לעפוה ,ףוחה רושימ יבושיי תא
,םיקמעב ,הלפשב - רזופמ םגדב םיבושיי תמקהב ודימתהש ,םיבשיימה
תונטק םירע .הירפירפה תועקרקב זחאיהל הרטמב ,בגנבו לילגב
ילוא איצוהל ,ידוהיה רוטקסב אצמנב ויה אלש טעמכ תוינוניב וא
ונייפוא רבכ טדנמה תפוקת ףוסבש ,ףוחה רושימב םירדהה תובשומ תא
ןכסמ םרוג התוויה וז תויבטוק .םדקתמ רויע לש םינושאר םינמיסב
התוויה קפס אללו ,ךרדבש הנידמה לש תיתרבח-תילכלכה התוביציל
.ףוחה רושימ ךרואל םוצעה היסולכואה זוכיר לשב ,תינוחטב הנכס

'.הנפמ תדוקנ' תלמסמ לארשי תנידמ תמקה ,תיבושייה תכרעמה תניחבמ
לע תיתוהמו הרישי הכלשה םהל שיש ,םימרוג ינשל רושק הז הנפמ
הנידמל ,עודיכ .היסולכואו עקרק :לארשי-ץראב תיבושייה הפמה
היסולכואב םילילד ויהש ,לילגבו בגנב םיבחרנ םיחטש ופסונ השדחה
האוושהב ,לארשי תנידמ חטשל ופסונ םנוד ןוילימ 6-כ .תידוהי
תמחלממ האצותכ ,תיפרגומד הניחבמ .הקולחה תינכת יפ-לע החטשל
םיירפכ םירוזא לשו תוברועמ םירע לש תינומה השיטנ התיה ,תואמצעה
ושטנ םיברע ףלא 650-600-כש ,ררבתמ .םייברעה םהיבשות ידי-לע
לש תינומה היילע הלחה ,ליבקמב .ל"הצ ידי-לע ושבכנש םירוזא
ףלא 750 .המויקל ןושארה רושעה תליחתב ,לארשי תנידמל םידוהי
.1952-1948 םינשב לארשי-ץראל ולע םידוהי
,דחמ יבטוקה ודוחיי לע ,יבושייה ךרעמה תושבגתה - הלא םימרוג
הנידמה תמקה םע ושחרתהש םייפרגומד-םיילאירוטירטה םייונישהו
תנידמב יבושייה ךרעמה לש תינונכת השיג שוביג ובייח - ךדיאמ
'םישדח'ה םירוזאב הריהמ תובשייתה םדקל ינידמ חרכה היה .לארשי
םילשורי רודזורפבו לילגב ,בגנב - לארשי תנידמל ופסונש םיקירהו
.םישדחה םילועה ףלא 750-ל םלוה ןורתפ אוצמל חרכה היהו -
םידעי לארשי תלשממ החסינ ,טדנמה תפוקתמ תובשייתהה יחקל רואל
דוסיה יווקב וחסונש יפכ ,תללוכ תיתובשייתה תוינידמל םירורב
הנידמ יחטש לש ןזואמו ריהמ סולכיא" 1949: תישארב הלשממה לש
תוינידמ וז התיה ".םיכרכב זרפומ זוכיר תעינמו ןיסולכוא ילד
ינש לש ןילמוגה תעפשה ךותמ השבגתהש ,ללוכ יבחרמ ןונכת לש
,לארשי-ץראב תובשייתהה יבגל תיגולואידיאה הסיפתה :תורוקמ
לש םיפוחדה סולכיאה יכרוצל ידיימו םלוה ןורתפ אוצמל ךרוצהו
.השדחה הנידמה

טדנמה תפוקתב יבושיה ךרעמה - 1 רפסמ םישרת

שאר דרשמב ןונכתה ףגא ידי-לע הבצוע 50-ה תונש תליחתב ,ןכאו
יתש המצעל העבקש ,לארשי תנידמ חותיפל תיצרא תינכת הלשממה
ךשמה תעינמ - תחאה :תיבושייה תכרעמה םוחתב תוירקיע תורטמ
יזכרמה ףוחה רושימב תידוהיה היסולכואה לש ינוציקה זוכירה
תוירקיעה תוימואלה תורטמה תחא) היסולכואה רוזיפו ,לארשי לש
יבושייה ךרעמה לש ידוסי יוניש - היינשה ;(לארשי תנידמ לש
יבושיי ךרעמל (Primary), 'השאר ריע' לש יבטוק ךרעממ ,לארשיב
.(Rank Size) גרודמ
היסולכואה רוזיפ תוינידמ תא עצבל דעונ הז ךרעמ
םינושה םירוזאה ןיב ןזואמ יתלבה יפרגומדה ךרעמה תא תונשלו
,תושדח םירע לש רכינ רפסמ םיקהל ןנכות הז ךרוצל .לארשי לש
ירוזאב רקיעב ,הנוש ילכלכ סיסב לעו םינוש םילדגב הנמקותש
.בגנבו לילגב ,הנידמה לש הירפירפה