יללכ
ירוטסיה עקר
לארשיב תושדח םירע
המקהב םיבלש
בגנב תושדח םירע
בגנב היסולכואה
בגנב הקוסעתה
בגנב הישעתה
בגנב יבחרמה ךרעמה
בגנב םיינוריעה םיבושיה
תיצרא תכרעמב בגנה
תורוקמ