בגנב תושדח םירע.ה


:בגנב ומקוה םיבושי 9 ,תע התואב ומקוהש תושדחה םירעה 34 ךותמ

.יברעמ-ינופצה בגנב - םיקפוא ,תוביתנ ,תורדש
.בגנה רהבו יחרזמה בגנב - ןומר הפצמ ,םחורי ,הנומיד
.יחרזמ-ינופצה בגנב-דרע
.םורדב - תליא
הב היהו 1900, תנשב םיכרותה ידי-לע המקוהש ,עבש-ראב ריעה
םיירפכה םיבושיילו הלא םיבושייל דקומ שמיש ,קיתו ינוריע ןיעלג
.ליבקמב וחתפתהשו ויהש

הטילחה,םתמקה רחאל בגנב םיינוריעה םיבושיה ועלקנ וילא השקה בצמה רואל
םיבאשמ תונפהלו,בגנב םירע םיקהל קיספהל 1963 תנשב הלשממה
,רומאכ, ונוכ םימילש,תושדחה םירעה לש יתרבחהו ילכלכה ןסוסיבל
".חותיפה תורייע" םשב