בגנב הייסולכואה.ו

ךילהתב 60-'הו 50-'ה תונשב הנייפוא בגנב תינוריעה תכרעמה
רחאל ץראל ועיגהש ,תינומהה היילעה ילג ידי-לע סולכיא לש ץאומ
.הנידמה תמקה
םיינוריעה םיבושייה תייסולכוא הנייפוא 70-'הו 60-'ה תונשב
.רוזאב הקוסעת תורוקמב רוסחממ האצותכ ,תרכינ הפולחתב בגנב
םש האצמ אלש הריעצ היסולכוא .םיבושייה תא דואמ שילחה רבדה
.הנופצלו ץראה זכרמל הרגיה ,הדובע תומוקמ
יבושייב היסולכואה לש יטמרד לודיגל םידע ונא תונורחאה םינשב
תועקתשהו םיפסונ הדובע תומוקמ חותיפ בקע רקיעב ,התובצייתהלו בגנה
.רבעשל תוצעומה תירבמ םבור ,םישדח םילוע לש
עבש ראב תעקבב תזכרתמ בגנה תייסולכוא רקיע,תיפרגואיג הניחבמ
רתוי םיררוגתמ היתוביבסבו עבש ראב ריעב.בגנה ברעמ ןופצבו
םינטק םיינוריע םיבושיב םירוזפ ראשה.בגנה תייסולכואמ 70% מ
הכאוב הברעה עקב ךרואלו,יזכרמהו יחרזמה בגנב םיירפכ םיבושיבו
.תליא

( :םיידוהי) םיינוריע םיבושי יפל בגנב היסולכוא 1'סמ ףרג

:בגנב הייסולכואה ינייפאמ

:בגנה תייסולכוא לש יפרגומד בכרהה

הייסולכואה תנייפואמ 50 - ה תונשב חותיפה תורייע תמקה זאמ
חותיפה תורייע ,רומאכ.ההז יתרבח-ינתא בכרהב,טלוב ןפואב, בגנב
ועיגהש 50-,ה תונש לש םילודגה היילעה ילג ידי-לע וסלכוא בגנב
יאצוי זוחא .ןוכיתה-םיה ירוזאמו הקירפא-ןופצמ רקיעב הצרא
,דחוימב הובג אוה בגנה יבושייב ,ינש רוד ללוכ ,הקירפאו היסא
הנומיד,םיקפוא,תוביתנ םיבושייב דחוימ ןפואב תטלוב וז העפות.ץראב עצוממהמ לופכ
.םחוריו
דוגינבו ,רתוי רחואמ המקוהש, דרע התיה הז ללכב ןפוד תאצוי
תוצראמ היילעה ילג תטילקל יעצמא התווה אל םירחאה םיבושיל
.םיקיתווה ץראה יבשותו םיריעצ תוגוז י"ע הסלכוא אלא,הקוצמה

:1983 - הקירפא-היסא יאצוי % - בגנב היסולכואה לש ינתא בכרה :2 'סמ ףרג

םידליה רפסמ .םידלי תובורמ תוחפשמ לש הובג זוחא םג םייק בגנב
םיקפואב,תוביתנב רבדה טלוב.יצראה עצוממהמ הובג בגנב סנרפמלו החפשמל
.םחוריבו

תוחפשמה ללכ ךותמ (הלעמו םידלי 4) םידלי תוכורב תוחפשמ % :3 'סמ ףרג
1994,םידלי םע

רבדה.יצראה עצוממהמ הובג,בגנב םימיוסמ םיבושיב יעבטה יובירה רועיש
הפצמו םחורי,םיקפוא,תוביתנ םיבושיב טלוב ןפואב יוטיב ידיל אב
עצוממהמ 3 יפ לודג שפנל יעבטה יובירה רועיש יוודבה רזגמב.ןומר
.ץראב

,1993:שפנ 1000 - ל יעבטה יובירה רועיש 4: 'סמ ףרג

,1993:םירזגמ יפל,בגנב יעבטה יובירה רועיש 5: 'סמ ףרג

:םיזוחאב,1993,ליג תוצובקל היסולכואה תוגלפתה 6: 'סמ ףרג

:םישדח םילוע
תונשב.הצרא ועיגהש םישדח םילוע בגנה יבושיי וטלק דימתמו זאמ
םיירפכהו םיינוריעה םיבושייה תא םישדחה םילועה ומיקה םישימחה
הילעה ילג תטילקל בושח יעצמא בגנב םיבושיה םיווהמ םויכ.בגנב
תייסולכואב (ץראב םינש 5 דע) םישדחה םילועה זוחא .ונילא םיעיגמה
,הנומיד,םיקפוא םיבושייב רבדה טלוב .יצראה עצוממהמ הובג בגנה
.ןומר הפצמו דרע ,עבש ראב ,םחורי

,1994:היסולכואה ללכ ךותמ םילועה % 7: 'סמ ףרג