תושדחה םירעה תמקהב םיבלש.ד

':*תושדחה םירעה' תמקהב םיבלש העברא לע עיבצהל ןתינ

םיבושייה סולכיאב היה הז בלש לש ורקיע - 1951-1948 :'א בלש
ןיערג םהב היהשו םייברעה םהיבשות ידי-לע ושטננש םיינוריעה
תיטילופ תועמשמ ףא ול היהו תוביסנה חרוכמ היה הז סולכיא .ידוהי
:תמגודכ םירעב םישדחה םילועה ונכוש תאז תרגסמב .תלטובמ אל
.דועו ןולקשא ,עבש-ראב ,דול ,הלמר ,ןאש-תיב ,הלופע ,הירבט
.ןיטולחל םישדח םירתאב םיינוריע םיבושיי רפסמ ףא ומקוה וז הפוקתב

.תושדחה םירעה תמקה לש ירקיעה בלשה והז - 1955-1952 :'ב בלש
היסולכואה תסורפתל תינכתה יפ-לע ,םישדח םירתאב םירע ומקוה הז בלשב
,קמעה לדגמ ,רוצח :ןהיניב ;תינושאר תיתקוסעת המרגורפ סיסב לעו
ךרעמה השעמל בצוע 1957 תנשב .דועו הנומיד ,תג-תירק ,םיקפוא
םירע 28 תומייק ויה וז הנשב .לארשיב תושדחה םירעה לש יבחרמה
םירעה 28 ךותמ .לארשיב תושדחה םירעה ללכמ 80%-כ ןהש ,תושדח
.ןיטולחל םישדח םירתאב ומקוה 19 ,וסלכואש

.תושדחה םירעה תמקה ךילהתב הטאהה בלש והז - 1958-1956 :'ג בלש
תיליע תרצנ ,תוביתנ ,ימולש :לכה-ךסב םירע 4 ומקוה וז הפוקתב
.תולעמו

הבצועו (1964), לאימרכו (1962) דרע :ומקוה הז בלשב :'ד בלש
.לארשי תנידמ לש תינוריעה תיבושייה הפמה

םירתאב ומקוה ןהמ 21 רשאכ ,תושדח םירע 34 ומקוה יללכה םוכיסב
תובשייתה יניערג תולעב תושוטנ םירע ויה 13-ו ,ןיטולחל םישדח
.םיקיתו

___________________________
התיה םהב ,םיקיתו םיבושיי םג םיללכנ 'תושדח םירע' הרדגהב *
םלוא ,תכשוממ תינוריע תרוסמ
ןיערגה לש םידממהמ רועיש-ןיאל לודג חותיפ תאז-לכב ושרד
,הירבט ,הלופע :תמגודכ ,ירוקמה
.ןולקשא ,עבש-ראב ,וכע ,ןאש-תיב

':תושדחה םירע'ה תמישר ןלהל*
,הירבט ,ןאש-תיב ,עבש-ראב ,ןולקשא :םיקיתו םיינוריע םיניערג
,וכע ,דול ,הנבי ,למרכה-תריט
.הלמר ,ןיעה-שאר ,תפצ ,הלופע
:םדסוויה תנשו םישדח םיינוריע םיניערג
םענקוי ,(1951) שמש-תיב ,(1950) הנומש-תירק ,(1951) תליא
,(1952) אביקע רוא ,(1951) יכאלמ-תירק ,(1951) םחורי ,(1951)
,(1955) םיקפוא ,(1954) תורדש ,(1952) קמעה לדגמ ,(1952) רוצח
,(1956) תולעמ ,(1955) תג-תירק ,(1955)הנומיד ,(1955) ןומר-הפצמ
.(1964) לאימרכ ,(1962) דרע ,(1956) תוביתנ ,(1956) תיליע תרצנ