:בגנב היישעתה.ח

הצור לארשי תנידמש ,םידעי תגשהל בושח רישכמ אוה בגנה שועית
ילכלכה סיסבה קוזיח ,עבט תורצוא לוצינ ,היסולכואה רוזיפ :םהב
.הנידמה לש אוצייהו רוצייה תלדגהו בגנב םיבושייה לש
תמשגהל םוצע לאיצנטופ ןומט םייעבטה ויתורצואו בגנה יבחרמב
.ונינמ םתוא םידעיה
:תונורתי המכ שי בגנב היישעתה םוקימל
.םלג-ירמוחל הבריק .א
חותיפ םירשפאמו הייסולכוא יזוכירמ םיקחורמה םיבחרנ םיחטש .ב
.םיבשותה לש םייחה תוכיאב העיגפ אלל יתיישעת

:ןהיתונוכת יפל תוצובק 2-ל תוקלחנ בגנה תוישעת
םייוצמה עבטה תורצואל תורושקה ,הימיכהו הביצחה היירכה תוישעת .1
ןבאו,דרעבו ןיצ תעקבב םיטפסופה ,חלמה-םיב גלשאה יצברמ :ןוגכ ,בגנב
תמקהל ןושארה רושעב.לודגה שתכמבו ןומר שתכמב תקפומה לוחה
ןתמקהל בושח יתקוסעת סיסב הביצחהו היירכה תיישעת השמיש הנידמה
הרדשה טוח תא הווהמ וז היישעת.יחרזמה בגנב חותיפה תורייע לש
.בגנב תוישעתה לש
הבריק תשרוד הניאש ',הלק' היישעת יהוז - ליטסקטה תיישעת .2
הניאש,הדובע תריתע היישעת יהוז .םלגה-ירמוח תורוקמל וא קושל תדחוימ
.םיהובג תונמוימו בר םוכחית תשרוד
ףוסב (רקיעב תורדשבו הנומידב) בגנב המקוה ליטסקטה תיישעת
,םישדח םילוע יפלאל הקוסעת תורוקמ קפסל הרטמב 50-',ה תונש
.איהה הפוקתב ץראל ועיגהש
רוזיפ תוינידמ עוציבב בושח רישכמ רבעב התוויה ליטסקטה תיישעת
,ךכב היסולכואה
קסעוהש םדאה-חוכ ללכמ 40%-כ רבעב .הקוסעת תורוקמ יפלא הקפיסש
.ליטסקטה תיישעתב דבע - בגנב היישעתב


בגנב תיתיישעתה הקוסעתה ינייפאמ
:םיקלח ינשל היישעתה יפנע תא גווסל לבוקמ ללכ ךרדב
תורושקו ,םוכחיתו תונמוימ תושרוד ןניאש ,הדובע תוריתע תוישעת *
.השבלהו ןוזמ ןוגכ םייטרפ הכירצ ירצומל
תוישעתל תיתשת תושמשמה ,עדיו ןוה תוריתע ',תוחמוצ' תוישעת *
.(הקינורטקלאו למשח לשמל) םירחא הלכלכ יפנעלו
תססובמ היסולכוא תכישמל דקומ תווהמ הלא תוישעת
.בושייה תא תקזחמו יעוצקמ רגתא תשפחמה ,תדמולמו

'ןשיה רודה' לש תוישעת לע רקיעב בגנב םיבושייה וססבתה רבעב
םהב םיקסעומהו ,םוכחית תורסח תודבוע םיידי תוריתע תוישעת -
םינשב ).המודכו ןוזמ,ליטסקט(תודחוימ תוינמוימל ושרדנ אל
בגנב הקוסעתה ךתח תא תונשל הלשממה ידי-לע ץמאמ השענ תונורחאה
,היגולונכטו עדי יריתע ,רתוי תומכחותמ תוישעת לע ותוא ססבלו
.התואנ הסנכהבו ההובג תיעוצקמ המרב הקוסעת תויונמדזה תוקפסמה
.הלא םיפנעב םיקסעומ ידמ תוחפ בגנב שי ןיידע םלוא
היירכה םה בגנה יבשות תקוסעתב םיטלובה היישעתה יפנע ,םויכ
עבטה תורצוא לש םתואצמיה לע םיססבתמה ,םייתכתמ-לאה םילרנימהו
.רוזאב


,1994םיזוחאב,םיפנע יפל הישעתב םיקסעומ