בגנב הקוסעתה.ז


תכישמל יחרכה יאנת הווהמ בגנה יבשותל הקוסעת תורוקמ תונימז
ידי-לע בושייה לש ותוחתפתה ךשמהלו רוזאב התוביציל ,היסולכוא
יתועמשמ םרוג אוה הקוסעתה תורוקמ ןווגמ םג .וילא תימינפ הריגה
הקוסעת תורוקמ עיצי בושייהש לככ .בושייה לש וחותיפ ךשמהל
אוהש לככ .תנווגמ היסולכוא וילא ךושמי אוה ,רתוי םינווגמ
.הז ףנעב רבשמ תעב הנכסב ותוביצי - דדוב ףנע לע רתוי ססבתמ
זוחא םיבושייה תיברמב .תנווגמ הניא בגנב םיבושייב הקוסעתה
דחוימב ,םיינש וא דחא יתקוסעת ףנע לע ססבתמ םיבשותה לש לודג
ןויסינ השענ .םייתליהקהו םיירוביצה םיתורישהו היישעתה םוחתב
תאזו ,הריעצ היסולכואל המיאתמה םימכחותמ הקוסעת תורוקמ חתפל
ידי-לעו ,הנופצ התריגה תא עונמלו וז היסולכוא ךושמל תנמ-לע
.ותשלחהו בושייה לש ותונקדזה תא עונמל ךכ

,1994םיזוחאב ,הלכלכ יפנע יפל בגנב םיקסעומ :1 'סמ ףרג

:הלטבא


תוביסה.תונורחאה םינשה 10 ךשמב יתגרדה ןפואב לדג בגנב הדובעה ישרוד רפסמ
:ךכל


םישרופה רפסממ לודג הדובעה-חוכל םיפרטצמה רפסמ - היפרגומד
וזמ המכ יפ הלודגה הריעצ היסולכוא היח בגנה ירעב .תואלמיגל
.תובורקה םינשב רימחיו ךלי הז בצמ .תואלמיגל שורפל תדמועה
.ןירוטיפלו םדא-חוכב ןוכסיחל איבמ רוצייה תוטיש רופיש - היגולונכט
םוחתב הדובע יריתע םילעפמ רקיעב- בגנב םילעפמ תריגסו םוצמצ
.השבלההו ליטסכטה
הדובע תומוקמל שוקיבל סחיב םישדח םילעפמ לש םצמוצמ רפסמ תמקה
.םישדח

,1994:הלטבא ימד ילבקמ % :2 'סמ ףרג